มทร.ศรีวิชัย เข้าหารือนายกฯ กัมพูชา หารือการอุดมศึกษา

เมื่อเร็วๆ นี้  รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผู้บริหาร มทร.ธัญบุรี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะผู้บริหาร อว. ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ ในการหารือความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างไทย-กัมพูชา