มทร.สุวรรณภูมิ อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การฆ่าเชื้อโรคด้วยเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวีซี (UVC)

อาจารย์ชิดกานท์ ขุนเอียด ผู้ช่วยคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) กล่าวต้อนรับ ดร.ยศพล รัฐอมฤต หัวหน้ากองวิศวกรรมระบบควบคุมโรงไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรมโรงไฟฟ้า (อวร.) กลุ่ม I SEE U การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และทีมงาน ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายการสร้างองค์ความรู้การประกอบเครื่องฆ่าเชื้อโรค (UVC) เพื่อประโยชน์ต่อคณาจารย์และนักศึกษาของคณะ ที่เข้ารับการอบรม ในการนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและช่วยเหลือสังคมต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)