เกษตรเชียงม่วน ขยายแหนแดงสู่เกษตรกร

ว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดสระใต้ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ในส่วนสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน มี นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอ และ นายสุรชัย ณ มา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำแหนแดงไปสาธิตการขยายเลี้ยง เพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี และชี้แจงข้อราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น การช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการของทางรัฐบาล