มทร.สุวรรณภูมิ รับใบประกาศเกียรติคุณกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมเป็นเกียรติในโอกาสรับใบประกาศเกียรติโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก โดย อาจารย์นนทลี บุญทัด การุณยศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร