มทร.ศรีวิชัย รับรางวัลองค์กร ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 8

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง รองอธิการบดี และ นางสาววิลาวัณย์ คชกาญจน์ ผู้อำนวยการกองคลัง เข้ารับโล่รางวัลจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จัดให้มีการมอบรางวัลรางวัลองค์กร ที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 8 เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง โดยทางมหาวิทยาลัยเข้ารับ 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับดีเลิศ รางวัลบุคลากร/ทีมงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รางวัลประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อีกทั้งยังเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการภายใน (ด้านการเงินการคลัง) ให้ได้รับการยกย่อง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล