CPF สานต่อภารกิจยกระดับการศึกษา “คอนเน็กซ์ อีดี”สู่ปีที่ 8 ส่งเสริมเด็กไทย ก้าวทันโลกศตวรรษที่ 21

บริษัท  เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  มุ่งมั่นสานต่อภารกิจขับเคลื่อนอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์  อีดี (CONNEXT ED) เข้าสู่ปีที่ 8 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการ นำทักษะใหม่ ๆ และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับโลกศตวรรษที่ 21 มาใช้ อาทิ   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบโค้ด (Coding) การจัดการเรียนการสอนแบบ   Active Learning  และ STEM เพื่อบูรณาการความรู้ระหว่างวิชาต่างๆ ควบคู่กับต่อยอดทักษะวิชาชีพ  พร้อมเสริมความแข็งแกร่งของทีมผู้นำรุ่นใหม่ หรือ School Partner ร่วมทำงานวางแผนยกระดับการพัฒนาการศึกษาร่วมกับผู้บริหารของโรงเรียน

นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟในฐานะประธานคณะบริหารโครงการสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี เปิดเผยว่า ซีพีเอฟ ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนโดยเป็น 1  ใน 12  องค์กรเอกชนที่ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์  อีดี เพื่อร่วมยกระดับความเท่าเทียมทางการศึกษา

ซึ่งในปี 2566 ดำเนินงานเข้าสู่ปีที่ 8 มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการวิชาชีพและเทคโนโลยี เพิ่มคุณภาพการเรียนการสอน และส่งเสริมการนำทักษะใหม่ๆและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับโลกในศตวรรษที่ 21 มาใช้อาทิ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบโค้ด (Coding) การจัดการเรียนการสอนภายใต้โครงการ Proactive teacher for active learning  และโครงการ STEM Education

บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและวิชาชีพ โดยนำโมเดลองค์ความรู้ (Best Practice)โครงการ “โรงเรือนจําลองฟาร์มไก่พันธุ์ไข่”ซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะอาชีพ ลดปัญหาด้านโภชนาการของเด็กนักเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้อุตสาหกรรมแปรรูปไก่ไข่ขนาดย่อมนำมาถอดบทเรียนของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการเป็น 1 ใน 17 โมเดลต้นแบบให้โรงเรียนอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ ซีพีเอฟส่งเสริมโครงการด้านวิชาชีพอื่นๆ อาทิ โครงการอัจฉริยะยุวเกษตร  โครงการร้านกาแฟเด็กน้อย โครงการขนมและเบเกอรี่ เป็นต้น

“ซีพีเอฟ มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนโครงการคอนเน็กซ์ อีดี ทั้งด้านงบประมาณ  และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทำงานร่วมกับสถานศึกษา  เราจะทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นและอยู่ในดีเอ็นเอของพวกเราชาวซีพีเอฟซึ่งเป็นไปตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์คือ  คำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และมองประโยชน์ขององค์กรเป็นลำดับสุดท้าย” นางสาวพิมลรัตน์ กล่าว  

นางสาวพิมลรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า   ในปี 2566  ซีพีเอฟ มีเป้าหมายเพิ่มจำนวนผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อทำงานวางแผนพัฒนาการศึกษาร่วมกับโรงเรียนในความดูแลของซีพีเอฟ  298 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสระบุรีโดยเพิ่มจำนวนผู้นำรุ่นใหม่เป็น 150 คน จากปัจจุบันมีผู้นำรุ่นใหม่แล้ว  4 รุ่นรวม  83 คนทำให้สัดส่วนของผู้นำรุ่นใหม่ที่ดูแลโรงเรียนปรับจาก 1 : 4  เป็น 1 : 2  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เป็นเพื่อนคู่คิดกับผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครู  มุ่งสู่เป้าหมายในการยกระดับผลการประเมินคุณภาพโรงเรียน (School  Grading)  จากระดับดีสู่ระดับยอดเยี่ยมทั้งด้านผู้เรียน ด้านการมีส่วนร่วม ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและกรสอน และด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ซีพีเอฟขับเคลื่อนโครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี เป็นการทำงาน 3 ประสานโดยภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 5 ด้านคือ การเปิดเผยข้อมูลโรงเรียนสู่สาธารณะอย่างโปร่งใส กลไกตลาด วัฒนธรรมการมีส่วนร่วม การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เด็กเป็นศูนย์กลางเสริมสร้างคุณธรรม ความมั่นใจ และการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ  ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยอย่างยั่งยืน .