A.J.Plast คว้ารางวัลการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนประจําปี 2565

บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะองค์กรที่โปร่งใสและให้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนเป็นเลิศ ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

โดยพิจารณาจากการเปิดเผยข้อมูลในรายงานความยั่งยืนหรือ One report ทั้งในรูปแบบของรายงาน รูปแบบออนไลน์ หรืออินโฟกราฟิก รวมทั้งการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์

ซึ่งในงาน นายทศพล จินันท์เดช รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท ได้เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลจากสถาบันไทยพัฒน์ โดย เอ.เจ.พลาสท์ เป็น 1 ใน 56 บริษัทจดทะเบียน ในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปีนี้