เก็บข้อมูลแปลงส้มโอ อำเภอลอง เตรียมขึ้นทะเบียน GI

สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO และสำนักงานเกษตรอำเภอลอง ซึ่งเป็นคณะทำงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ส้มโอขาวน้ำผึ้งสายแร่” ได้ร่วมกันเก็บข้อมูลในพื้นที่แปลงปลูกส้มโอของเกษตรกรอำเภอลอง เพื่อจัดทำรายละเอียดประกอบคำขอขึ้นทะเบียน GI เร็วๆ นี้