ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 12”

อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์อำนาจ สุขแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางสิริรัตน์ โพสพสุวรรณ หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา และ นางสาวชวนพิศ เปรมกมล หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 12” เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้บริหาร และบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ โดยมี ดร.ลัทธจิตร มีรักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุม และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กระทรวง อว. กับการขับเคลื่อนงานพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “แนวคิดเพื่อการพัฒนานักศึกษาท่ามกลางวิกฤตอุดมศึกษา” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อเร็วๆ นี้