มทร.ศรีวิชัย ร่วมหารือทางด้านการศึกษา กับ Nanyang Polytechnic สาธารณรัฐสิงคโปร์

ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากร ได้แก่ ดร.ลมุล เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ผศ.ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ และ นางสาวสุชาดา บุญโท หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ เดินทางไปยังสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อเข้าพบคณะผู้บริหาร ณ Nanyang Polytechnic สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมทั้งหารือด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ Nanyang Polytechnic สาธารณรัฐสิงคโปร์