กยท. จัดสัมมนาชาวสวนยางภาคใต้ตอนบน ขยายผล ควบคุมป้องกันโรคใบร่วงในสวนยาง

การยางแห่งประเทศไทย ห่วงใยปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในสวนยางพารา มอบสถาบันวิจัยยาง จัดสัมมนาให้ความรู้พนักงานและเกษตรกรชาวสวนยางพื้นที่ภาคใต้ตอนบน “โครงการการป้องกันและควบคุมโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา : การขยายผลสู่การปฏิบัติในแปลงเกษตรกร” ณ โรงแรมนานาบุรี จังหวัดชุมพร วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมเชิญหน่วยงานสังกัด กษ. ร่วมถ่ายทอดข้อมูลความรู้การควบคุมป้องกันกำจัดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.กฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ตั้งแต่ปลายปี 2562 เป็นต้นมา ปัจจุบันยังพบการระบาดในภาคใต้และภาคตะวันออก ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราเดือดร้อนเป็นอย่างมาก กยท. จึงมอบหมายให้สถาบันวิจัยยาง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การป้องกันและควบคุมโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา : การขยายผลสู่การปฏิบัติในแปลงเกษตรกร” เพื่อให้พนักงาน กยท. เกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา มีการสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ จุลินทรีย์ไตรโคเดอร์มา และการนำไปใช้ป้องกันและควบคุมโรคในสวนยาง เพื่อขยายผลไปสู่การปฏิบัติในสวนยางของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย กำหนดจัดสัมมนารวม 3 ครั้ง ใน 3 พื้นที่ จัดครั้งแรกในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน เป้าหมาย 4 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี พื้นที่กว่า 3,000 ไร่) มีผู้ร่วมสัมมนา 247 คน ประกอบด้วย พนักงาน กยท. เกษตรกรชาวสวนยาง และวิทยากรจากหน่วยงานสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร และสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมสัมมนา