“ไลอ้อน” เดินหน้าจัดโครงการสถานีมือสะอาด เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับเด็กนักเรียนเขตยานนาวา

“การล้างมืออย่างถูกวิธี” เป็นการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในการป้องกันตัวเองจากเชื้อโรค เนื่องจากในแต่ละวันเราใช้มือสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ มากมาย และแม้ว่าปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลงบ้าง แต่ก็ยังไม่สามารถวางใจได้ ดังนั้นการรักษาความสะอาดด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อต่าง ๆ ได้

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ LION Handwashing Station “ไลอ้อน สถานีมือสะอาด” เพื่อสนับสนุนตู้ล้างมือ พร้อมผลิตภัณฑ์ โฟมล้างมือคิเรอิ คิเรอิ ให้กับสถานศึกษาในสังกัดเขตยานนาวา โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของการล้างมือ ซึ่งโครงการดังกล่าวทางไลอ้อน ประเทศไทย ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลผู้บริโภคให้มีสุขภาวะที่ดีด้วยการปลูกฝังสุขนิสัยการล้างมืออย่างถูกวิธี สอดคล้องกับแนวทางขององค์กรคนดีในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม “นำความดีสู่สังคม สร้างสุขภาวะที่ดีสู่ผู้บริโภค”

 “บุญฤทธิ์ มหามนตรี” ประธานกรรมการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เปิดเผยว่า โครงการ LION Handwashing Station “ไลอ้อน สถานีมือสะอาด” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขอนามัยที่ดีด้วยการล้างมือบ่อย ๆ เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย โดยการสนับสนุนตู้ล้างมือ พร้อมผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือคิเรอิ คิเรอิ อีกทั้งยังให้ความรู้เรื่องการล้างมือที่ถูกวิธี ให้เด็กนักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือ สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดเขตยานนาวา จำนวนทั้งสิ้น 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดดอกไม้, โรงเรียนวัดช่องลม, โรงเรียนวัดช่องนนทรี, โรงเรียนวัดปริวาส, โรงเรียนวัดคลองภูมิ และโรงเรียนวัดคลองใหม่

การดำเนินโครงการฯ ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ติดตั้งตู้ล้างมือไปแล้วในกรุงเทพฯ และในพื้นที่อำเภอศรีราชารวม 7 จุด

ด้าน “สุเมธ อมรศรีวรากุล” ผู้อำนวยการสำนักงานเขตยานนาวา ประธานรับมอบอ่างล้างมือ กล่าวว่า สำนักงานเขตยานนาวาได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของบริษัทไลอ้อน ที่ต้องการเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีด้วยการกระตุ้นและปลูกฝังพฤติกรรมการล้างมืออย่างถูกวิธีให้แก่นักเรียน เพื่อให้ห่างไกลจากเชื้อโรค และอยากให้บริษัท ไลอ้อน จัดโครงการดี ๆ แบบนี้อย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับคนไทยต่อไป

“ปิ่นอนงค์ ลาพ้น” ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดดอกไม้ เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจและขอบคุณที่ทางบริษัท ไลอ้อนฯ ได้มอบตู้ล้างมือ พร้อมผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือให้กับทางโรงเรียน และจากการเข้าร่วมโครงการ “ไลอ้อน สถานีมือสะอาด” ก็ทำให้ได้ความรู้วิธีการล้างอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันตัวเองจากเชื้อโรค

“อภัสสรา บุญสูง” ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดดอกไม้ เผยว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับมอบตู้ล้างมือจากทางบริษัท ไลอ้อน พร้อมทั้งได้เรียนรู้ขั้นตอนการล้างมืออย่างถูกวิธี และอยากให้ไลอ้อนจัดโครงการดี ๆ แบบนี้อีก

ที่ผ่านมา ทางบริษัท ไลอ้อนฯ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับคนในสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นการสนับสนุนให้เด็กนักเรียนที่อยู่ในสังกัดเขตยานนาวาได้ตระหนักถึงการมีสุขอนามัยที่ดี จากการร่วมเรียนรู้ขั้นตอนการล้างมืออย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อ