เกษตรกรขอความมั่นใจ ถามนโยบายสนับสนุนกองทุนฟื้นฟูฯ กับว่าที่รัฐบาลใหม่

วันที่ 29 เมษายน 2566 นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล ที่ปรึกษาสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าปัญหาของพี่น้องเกษตรกรเป็นปัญหาที่หนักมาก ทั้งราคาผลผลิตตกต่ำ ภัยธรรมชาติ โรคระบาด ส่งผลให้เกษตรกรเกิดปัญหาหนี้สิน ส่งผลให้ถูกยึดที่ดินทำกิน รวมถึงที่อยู่อาศัย กระทบกับการดำเนินชีวิตของเกษตกรเป็นอย่างมาก จึงขอเป็นตัวแทนของเกษตรกรทั่วประเทศ และเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้รัฐบาลเล็งเห็นถึงปัญหาของพี่น้องเกษตรกรให้รอบด้าน และได้ยื่นหนังสือสอบถามพรรคการเมืองที่จะเข้าร่วมในการจัดตั้งรัฐบาล ถึงนโยบายการสนับสนุนงบประมาณให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ที่ผ่านมากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ทำงานแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรสมาชิกทั้งการแก้ไขปัญหาหนี้สิน การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร รวมถึงการปรับโครงสร้างหนี้กับ 4 ธนาคารรัฐ แต่การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอกับภารกิจหลักทั้งสองด้านของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในปัจจุบันมีองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกองทุนฟื้นฟูฯ จำนวน 56,149 องค์กร มีสมาชิกกว่า 5,700,000 คน  โดยกองทุนฟื้นฟูฯ ให้การสนับสนุนองค์กรเกษตรกรในการฟื้นฟูอาชีพฯ 12,161 โครงการ งบประมาณ 1,447.31 ล้านบาท แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรไปแล้ว 32,868 ราย จำนวนเงิน 9,157.53 บาท รักษาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกรสมาชิก จำนวน 173,723 ไร่ และโครงการปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันในการเงินเจ้าหนี้เดิม 49,000 ราย