ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก

ผศ.ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ มาให้ความรู้ มีผู้เข้าอบรมจาก อบจ. เทศบาล อบต. และหน่วยงานท่องเที่ยวเข้าร่วม 80 คน

ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย  ช่วยบำรุง กล่าวว่า คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ได้ร่วมจัดหลักสูตรกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA ในการพัฒนาสมรรถนะ ทักษะและองค์ความรู้ด้านการวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวมรดกโลกอยุธยาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้แผนงานการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับทักษะการวางแผนและความคิดเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่มรดกโลกอยุธยา ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเห็นความสำคัญในการจัดการที่จะยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะในเรื่องความหลากหลายของนักท่องเที่ยว มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่แหล่งท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการให้นักท่องเที่ยวทุกรูปแบบเข้าถึง หรือที่เรียกว่าการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หากอยุธยาให้ความสนใจเรื่องนี้จริงจัง ก็จะเป็นชื่อเสียงของจังหวัดเหมาะเป็นจังหวัดที่มีการจัดการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลอย่างแท้จริง ซึ่งถือว่าท้องถิ่นมีบทบาทเป็นอย่างมาก เมื่อผ่านการอบรมแล้วจะเกิดเป็นเครือข่าย อปท. ทั้งจังหวัดที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในทุกมิติได้