ซีพี “เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสเผาข้าวโพด” ชวนคนไทยร่วมยุติการเผาแปลง พิชิตปัญหาฝุ่น PM 2.5 ตามแนวทาง “ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ”

บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) หรือ บีเคพี ผู้จัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตรให้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ หนุนทุกคนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และหมอกควัน โดยเปิดช่องทางการร้องเรียนพบการเผาแปลงข้าวโพด ผ่านแอปพลิเคชั่น “ฟ.ฟาร์ม” และเว็บไซต์ระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพด ชวนเกษตรกรและประชาชนทั่วไปร่วมมือป้องกันเผาแปลงเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สู้ปัญหาฝุ่นควัน สร้างอากาศสะอาดให้คนไทย พร้อมออกมาตรการหากพบเกษตรกรในเครือข่ายเผาซ้ำจะหยุดซื้อ 1 ปี

นายวรพจน์ สุรัตวิศิษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการ บีเคพี กล่าวว่า บริษัทฯ เดินหน้าเชิงรุกแก้ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกำกับดูแลและป้องกันการเผาแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ผู้ที่พบเห็นการเผาแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สามารถแจ้งข้อมูล ถ่ายรูปและระบุตำแหน่งแปลงที่พบ มาที่แอปพลิเคชั่น “ฟ.ฟาร์ม” ดาวน์โหลดแอปฯ http://bit.ly/3DWDwKi หรือทางเว็บไซต์ระบบตรวจสอบย้อนกลับของกลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ( https://traceability.fit-cpgroup.com/complaint) หรือผ่านช่องทางเว็ปไซต์ https://www.cpfworldwide.com เพื่อช่วยกันลดการเผาแปลงเพาะปลูกอันเป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5” นายวรพจน์กล่าว

เมื่อมีการแจ้งร้องเรียน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบว่าแปลงข้าวโพดที่ถูกร้องเรียนมีการจำหน่ายให้กับซีพีหรือไม่ ในกรณีที่เกิดการเผาจากแปลงข้าวโพดที่จำหน่ายให้กับชีพี บริษัทฯหรือคู่ค้าธุกิจพันธมิตร จะเข้าไปสร้างความเข้าใจ และแนะนำการจัดการที่เหมาะสม หากตรวจพบแปลงข้าวโพดมีการเผาแปลงซ้ำ ทางซีพีจะหยุดรับซื้อผลผลิตจากแปลงนั้นเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเศษวัสดุที่เหมาะสม

สำหรับแปลงข้าวโพดที่ถูกร้องเรียนแต่ไม่ได้จำหน่ายให้กับซีพี เจ้าหน้าที่ซีพีจะช่วยประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมด้วยช่วยกันกำกับดูแล โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างความตระหนักของเกษตรกรถึงพิษภัยของฝุ่นควัน PM 2.5 และส่งเสริมการลด-เลิกการเผาแปลง ภายใต้มาตรฐานเกษตรยั่งยืน GAP

ปัจจุบัน บริษัทลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรกรในเครือข่ายสร้างความเข้าใจถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกแบบไม่เผาตอซัง และยังได้ริเริ่มการมีส่วนร่วมของคู่ค้าข้าวโพดในพื้นที่ผ่านโครงการ Partner to Green คู่ค้าข้าวโพดพันธมิตร พิชิตหมอกควัน โดย บีเคพี ร่วมกับคู่ค้าข้าวโพด ซึ่งอยู่ในพื้นที่เพาะปลูก ช่วยติดตามดูแลเกษตรกรในเครือข่าย จูงใจเกษตรกร ลด เลิก การเผาแปลง และ แจ้งเบาะแสการเผามายังบริษัท

การผนึกพลังกันของทุกภาคส่วนคู่ค้าธุรกิจ เกษตรกร ประชาชน เพื่อเป็นหูเป็นตาป้องกันการเผาแปลงข้าวโพด ลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 สร้างห่วงโซ่การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่รับผิดชอบต่อโลก สอดคล้องตามนโยบายการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของซีพีเอฟ ผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งปลูกไม่บุกรุกพื้นที่ป่า และไม่เผาหลังเก็บเกี่ยว ตามแนวทาง “ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ”.