จังหวัดนนทบุรี ประกาศนโยบาย “ปั้นดินดำ น้ำชุ่ม นนทบุรีเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์” ดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชู ผัก-ผลไม้ อินทรีย์ ที่เป็นมิตรต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

เกษตรกร 70 ราย เข้าสู่มาตรฐานออร์แกนิคไทยแลนด์ จำหน่ายผลผลิต 4,000-5,000 กิโลกรัม/เดือน “ปั้นดินดำ น้ำชุ่ม นนทบุรีเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์” ดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชูผัก-ผลไม้อินทรีย์ ที่เป็นมิตรต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรผู้ผ่านการอบรม ภายใต้ โครงการ “การพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรผู้ผ่านการอบรม โครงการ “การพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี โดยการจ้างที่ปรึกษา (บริษัท ไบโอ-อะกริ จำกัด) จัดทำและดำเนินโครงการติดตามการทำเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรจากการผลิตสู่การตลาด ด้วยนวัตกรรมระบบ ICM สำหรับการผลิตพืชอินทรีย์ อย่างต่อเนื่องให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 100 ราย ในพื้นที่นำร่อง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ และตำบลราษฎรนิยม อำเภอไทรน้อย

โครงการนี้สามารถสร้างเกษตรกร 70 ราย ที่มีความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) แปลงผลิต และส่งมอบผลผลิตให้กับคู่ค้า โมเดิร์นเทรดในประเทศ และส่งผลผลิตไปยังตลาดต่างประเทศ ในปริมาณ 4,000-5,000 กิโลกรัม ต่อเดือน ได้ โดยการดำเนินโครงการตามงบประมาณ ปี 2561 ประกอบไปด้วยกิจกรรม การถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจรทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่แปลงผลิตของเกษตรกร ตลอดจนติดตามประเมินผลเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า นนทบุรียังมีแผนผลักดันให้พื้นที่เกษตรอินทรีย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจในวิถีเกษตรอินทรีย์ ได้มาเยี่ยมชมและเรียนรู้กระบวนการเพาะปลูกพืชผักอินทรีย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวและรายได้จากการขายผลผลิต

โดยในปี 2562 มีเป้าหมายผลักดันให้มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มเติม 3 แห่ง เพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการผลิตและจำหน่ายผักผลไม้เกษตรอินทรีย์ให้แก่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแหล่งผลิตได้ง่ายขึ้น และเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ทางการเกษตรไว้ให้ทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อการทำการเกษตรแบบผสมผสานสืบทอดภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมผสมผสานเข้ากับนวัตกรรมและการจัดการสมัยใหม่อย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ตอบวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

อย่างไรก็ตาม ภายในงานพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ ยังมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างหอการค้าจังหวัดนนทบุรีกับผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักอินทรีย์ของจังหวัดนนทบุรี โดยมีเกษตรจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำเภอ เกษตรอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วม