กรมส่งเสริมการเกษตรแนะเกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้งแทนข้าว เพราะราคาดี มีผลผลิตต่อไร่สูง

กรมส่งเสริมการเกษตรเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หันมาปลูกพืชไร่หรือพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้งแทนการปลูกข้าวนาปรัง ชี้ปลูกง่าย ราคาดี มีการสนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐตลอดกระบวนการผลิต

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในช่วงฤดูแล้งนี้ ขอเชิญชวนเกษตรกร โดยเฉพาะผู้ปลูกข้าว หันมาปลูกพืชไร่หรือพืชใช้น้ำน้อย เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชตระกูลถั่ว ฯลฯ แทนการปลูกข้าวนาปรัง เนื่องจากในปีนี้มีปริมาณน้ำในเขื่อนเพื่อการเกษตรน้อยกว่าปีที่แล้ว ทำให้ต้องจำกัดพื้นที่ปลูกข้าวซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำมาก

นอกจากนี้ ยังกล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตรได้รณรงค์ให้ปลูกพืชฤดูแล้งเสมอมา พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆ สู่เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชฤดูแล้ง อาทิ โครงการศูนย์ผลิตพันธุ์พืชชุมชน ซึ่งสนับสนุนการปลูกตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเหลือง  ถั่วเขียว  ถั่วลิสง เพื่อถ่ายทอดความรู้และควบคุมการผลิตให้ได้เมล็ดพันธุ์พืชที่ดี และให้เกษตรกรมีโอกาสได้ใช้พืชพันธุ์ดีในการเพาะปลูกอย่างเพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ในกระบวนการผลิตสู่เกษตรกร จนทำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้มากขึ้นในทุกๆ ปี อีกทั้งยังเน้นย้ำให้เกษตรกรปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ (Zoning by Agrimap) ทำให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชได้ผลผลิตดีและมีตลาดรองรับ จึงส่งผลให้สินค้าเกษตรมีราคาดี

ทั้งนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปิดเผยข้อมูลสถิติราคาพืชฤดูแล้งระบุว่า ราคาเฉลี่ยของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วงฤดูแล้งปีการผลิตปี 2560/61 สูงกว่า ปี 2559/2560 (ความชื้น 14.5%) คือ มีนาคม-พฤษภาคม 2560 กิโลกรัมละ 6.14 บาท เป็นมีนาคม-พฤษภาคม 2561 กิโลกรัมละ 8.42 บาท ในขณะที่ราคาเฉลี่ยของพืชตระกูลถั่วช่วงฤดูแล้งปีการผลิตปี 2560/61 กับ ปี 2559/2560 มีราคาใกล้เคียงกัน โดยถั่วเหลืองรุ่น 2 ราคากิโลกรัมละประมาณ 16 – 17 บาท ถั่วเขียวรุ่น 2 ราคากิโลกรัมละประมาณ 21-22 บาท และถั่วลิสง ราคากิโลกรัมละประมาณ 45-46 บาท

ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรกำลังรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา และโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการจากภาครัฐเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรลดการปลูกข้าวนาปรัง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561