เรียนรู้เครื่องจักรกลการเกษตรอัจฉริยะ @ KUBOTA Farm จังหวัดชลบุรี

“KUBOTA Farm” ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของจังหวัดชลบุรี ที่ใครๆ ก็เดินเข้ามาชมได้ง่ายๆ เพราะที่นี่ยังเป็นฟาร์มปิด ที่อนุญาตให้เกษตรกรและผู้สนใจอาชีพเกษตร หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานพันธมิตร เข้ามาศึกษาเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ ที่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ทุ่มทุนกว่า 160 ล้านบาท ในการจัดสร้างและดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน

KUBOTA Farm

KUBOTA Farm เนื้อที่กว่า 220 ไร่ ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด End to End Solutions ที่มีการออกแบบและติดตั้งระบบจัดการฟาร์ม ด้วย IoT (Internet of Things) มาใช้ในระบบบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ต้นเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจด้านการเกษตรได้รู้จักและทดลองใช้งานนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรอันทันสมัยของสยามคูโบต้า

นายทาคาโนบุ อาซึมะ

นายทาคาโนบุ อาซึมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ในปี 2562 ที่ผ่านมา แนวโน้มการเกษตรทั่วโลกให้ความสำคัญเรื่องเกษตรอัจฉริยะและเกษตรอัตโนมัติ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรทั่วโลก คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น ญี่ปุ่น ได้มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยบริหารจัดการฟาร์ม เพิ่มคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุน ตลอดจนทำให้การเกษตรเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

ซึ่งเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ที่ คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น ญี่ปุ่น ผลิตได้ ถูกนำมาจัดแสดงภายในคูโบต้าฟาร์ม (KUBOTA Farm) ที่มุ่งสร้างประสบการณ์จริงในการเพาะปลูกพืชด้วยวิธีการเกษตรสมัยใหม่ ให้ความรู้และเน้นการปฏิบัติจริงในการทำการเกษตรเต็มรูปแบบแห่งแรกในอาเซียน ทำให้เกษตรกรไทยและเกษตรกรในภูมิภาคอาเซียนได้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยเช่นเดียวกับเกษตรกรญี่ปุ่น พร้อมตั้งเป้าพัฒนา KUBOTA Farm ให้เป็นโมเดลนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ของอาเซียน มุ่งยกระดับภาคการเกษตรอาเซียน เพิ่มขีดความสามารถทางด้านการผลิตแบบยั่งยืน

สยามคูโบต้า นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชม KUBOTA Farm

เปิด 9 โซน นวัตกรรมการเกษตรครบวงจร

คูโบต้าฟาร์ม ถูกพัฒนาต่อยอดจากแนวคิด KUBOTA (Agri) Solutions หรือ KAS ซึ่งเป็นการจัดการเกษตรกรรมครบวงจรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคูโบต้า ด้วยการใช้เทคนิคการเพาะปลูกผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรเข้าด้วยกัน ขณะเดียวกันมีระบบจัดการฟาร์มที่ช่วยในการวางแผน ปฏิบัติการ ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขในการทำการเกษตร

ส่วนปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร แก้ไขได้โดยใช้โดรนฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ทดแทนแรงงานคน นอกจากนี้ ยังใช้เทคโนโลยี loT และ Robot ในการช่วยลดแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแม่นยำมากขึ้น เพื่อช่วยเกษตรกรในการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ ผลผลิตและรายได้ ตลอดจนยกระดับและสร้างมาตรฐานเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก และช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับเกษตรกร รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนของเกษตรกรไทย

ปัจจุบัน คูโบต้า ฟาร์ม แบ่งการใช้ประโยชน์เป็น 9 โซน ประกอบด้วย

1. โซนให้คำปรึกษาเกษตรครบวงจร ซึ่งจะเป็นโซนแนะนำการทำเกษตรแบบครบวงจรของสยามคูโบต้าและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำเกษตร

2. โซนเกษตรแม่นยำข้าวและพืชหลังนา คูโบต้าได้นำเสนอ 5 นวัตกรรม เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำเกษตรมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ได้แก่

สถานีโรงเพาะกล้า

2.1 Zero Broadcast (โครงการปลอดนาหว่าน) โดยแสดงตัวอย่างด้วยการส่งเสริม 3 วิธี ด้วยกัน คือ การปักดำ การหยอดน้ำตม และ การหยอดข้าวแห้ง

2.2 KAS Crop Calendar ปฏิทินการเพาะปลูก

2.3 Zero Burn (โครงการเกษตรปลอดการเผา) โดยแนะนำวิธีการและนวัตกรรมเกษตรต่างๆ ที่เหมาะสมในการลดการเผาหลังจากเก็บเกี่ยว

2.4 การปลูกพืชหลังนาเพิ่มรายได้ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชหลังนา เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง หรือถั่วเขียว

2.5 การใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มผลผลิตในข้าว ด้วยเครื่องจักรกลอัจฉริยะ อย่าง KUBOTA Intelligent Solutions (KIS) ซึ่งคือ ระบบ GPS telematics ที่จะมาช่วยให้สามารถระบุพิกัดของเครื่องจักรกลคูโบต้า และสามารถดึงข้อมูลรายงานออกมาให้เกษตรกรพัฒนาประสิทธิภาพการทำเกษตรได้ รวมทั้งยังมีการสาธิตการใช้งานโดรนเพื่อการเกษตร ระบบควบคุมทิศทางอัตโนมัติ ตลอดจนสถานีวัดสภาพอากาศ ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันบริหารเครื่องจักรกลอย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องจักรกลคูโบต้าสำหรับปลูกข้าวนาดำ

3. โซนเกษตรสมัยใหม่พืชไร่ แสดงรูปแบบการเพาะปลูกอ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพด ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรครบวงจรในทุกขั้นตอนการเพาะปลูก เทคนิคการลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร ด้วยโซลูชั่นเกษตรครบวงจร แนะแนวทางการจัดการน้ำ เทคนิคการปลูกอ้อยน้ำน้อย การปรับระดับดินตามแนวความลาดชันด้วยเลเซอร์ ตลอดจนแนะนำวิธีการและนวัตกรรมเกษตรต่างๆ ที่เหมาะสมในการลดการเผาหลังจากเก็บเกี่ยว (Zero Burn)

4. โซนเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่น้อมนำแนวพระราชดำริในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า และนำเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนารูปแบบการเกษตรสมัยใหม่ เช่น ระบบน้ำสั่งการด้วย Smart Device เทคโนโลยีวัดความหวานเพื่อเพิ่มมูลค่า เทคโนโลยีเครื่องปลูกผักกึ่งอัตโนมัติ เทคโนโลยีเตรียมแปลงปลูกผัก เทคโนโลยีเพาะกล้าผัก และการปลูกพืชในโรงเรือน มุ่งเน้นการบริหารจัดการให้สร้างรายได้เป็นแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน เป็นต้น

โชว์เทคโนโลยีเครื่องปลูกผักกึ่งอัตโนมัติ

5. โซนก่อสร้าง นำเสนอโซลูชั่นเครื่องจักรกลสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและการเกษตรแบบมืออาชีพ การขุดบ่อน้ำขนาดเล็ก เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อประสบปัญหาน้ำท่วม หรือภัยแล้ง

6. โซนวิจัยเกษตรโซนปาล์มน้ำมัน ยางพารา และผลไม้ นำเสนอรูปแบบการเพาะปลูกเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า และการสร้างรายได้จากการปลูกพืชเสริมในร่อง หรือแถวระหว่างต้น

รถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก สำหรับขุดหลุมปลูกพืชหรือขุดร่องน้ำในสวน

7. โซนวิจัยเกษตรครบวงจร วิจัยและพัฒนาโซลูชั่นเกษตรครบวงจรด้วยนวัตกรรมเกษตร รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพดิน ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน

8. โซนอบรมเกษตรครบวงจร พื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรครบวงจรให้กับเกษตรกรและผู้สนใจเพื่อให้เกิดทักษะและนำกลับไปใช้พัฒนาในพื้นที่ของตนเองได้

9. โซนสร้างประสบการณ์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า พื้นที่สำหรับทดลองใช้และเลือกเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้าที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกของเกษตรกร

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่สำหรับนาข้าว

ในระยะยาว คูโบต้า คาดหวังว่า เกษตรกรที่เข้าเยี่ยมชม เมื่อมีโอกาสทดสอบ ทดลองการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลด้วยตนเอง จะมองเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับหากใช้เครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับองค์ความรู้ของสยามคูโบต้า เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในอนาคต ขณะเดียวกันการมอบประสบการณ์ที่ดี จะช่วยให้ลูกค้ารู้สึกว่าแบรนด์คูโบต้าเสมือนเพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้าง ตามแนวคิด On Your Side

ในปีที่ผ่านมา มีหน่วยงานราชการ องค์กรพันธมิตร และเกษตรกรจากทั่วประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนสนใจเข้าศึกษาดูงานคูโบต้าฟาร์มแล้วกว่า 7,700 ราย คาดว่าในอนาคตจะมีผู้เข้าเยี่ยมชมมากกว่า 10,000 ราย ในแต่ละปี

แผนผังคูโบต้าฟาร์ม