บุรีรัมย์ขุดบ่อน้ำบาดาล สร้างระบบน้ำในไร่นา ปลูกพืชผสมผสานทำเงินทั้งปี

“น้ำ” คือ ชีวิต เป็นหลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก สมาชิกสหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุนเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ภายใต้การดูแลบริหารเงินทุนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้สถาบันเกษตรกรนำไปปล่อยกู้ให้กับสมาชิกใช้ในการพัฒนาแหล่งน้ำ ใช้ขุดสระ ขุดบ่อบาดาล และจัดหาวัสดุอุปกรณ์กักเก็บน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง ทำให้มีแหล่งน้ำสำหรับเพาะปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี

ลุงบุญมี อาจกล้า เกษตรกรสมาชิกวัย 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 32/1 บ้านหัวฝาย ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสหกรณ์ โดยกู้เงินสหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด จำนวน 30,000 บาท นำมาขุดบ่อเจาะบ่อบาดาลลึก 45 เมตร เพื่อใช้ในแปลงเกษตรกรผสมผสานควบคู่กับสระกักเก็บน้ำเดิมที่มีอยู่แล้วจำนวน 2 บ่อ ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร และลึก 4 เมตร และกว้าง 20 เมตร ยาว 15 เมตร และลึก 4 เมตร

บนเนื้อที่  26 ไร่ 1 งานของลุงบุญมี แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ 20 ไร่ หน่อไม้ 5 ไร่ พริก 3 งาน แฟงและข้าวโพด อย่างละ 1 งาน รวมทั้งเลี้ยงปลาดุก ปลานิล และเป็ด สำหรับบริโภคในครัวเรือน ซึ่งผลผลิตที่ได้ส่งจำหน่ายให้กับสหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตมากกว่า 220,000 บาท

เดิมพื้นที่ของลุงบุญมี ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ทำนาปลูกข้าวเหนียวปีละครั้ง โดยอาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียว เนื่องจากอยู่นอกเขตชลประทานและขุดสระน้ำจำนวน 2 บ่อสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง แต่ก็ไม่สามารถเก็บนำไว้ใช้ได้ตลอด เมื่อถึงหน้าแล้งน้ำในบ่อก็แห้งขอด จึงคิดหาทางขุดบ่อบาดาล หลังจากได้รับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรระยะที่ 1 และขอเงินกู้จากสหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด จำนวน 30,000 บาทเพื่อนำมาขุดบ่อบาดาล ทำให้มีน้ำใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั้งปี ลุงบุญมีหันมาทำเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชหลายอย่างทั้งข้าว พืชผัก ไม้ผล เพราะมีน้ำตลอดทั้งปีจากบ่อบาดาล ทำให้มีรายได้เข้ามาทุกวัน ไม่ใช่ปีละครั้งจากการจำหน่ายข้าวเพียงอย่างเดียวอย่างที่ผ่านมา

นางสาวแสงระวี ภูมิลามัย หนึ่งในเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตรของจังหวัดบุรีรัมย์ และกู้เงินในโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาฯ โดยกู้เงินจากสหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด เป็นค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในแปลงเกษตรผสมผสาน ทำให้แปลงเกษตรของเธอมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี จากเดิมที่พึ่งพาแต่น้ำฝนเป็นหลัก เนื่องจากพื้นที่ทำการเกษตรของเธออยู่นอกเขตชลประทาน

หลังกู้เงินมาเจาะน้ำบาดาล ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ทำให้นางสาวแสงระวีมีแหล่งน้ำสำหรับเพาะปลูกพืชผักได้ทั้งปี ทำให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก จากเดิมที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพราะไม่มีระบบน้ำ ก็หันมาปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี มีรายได้เฉลี่ยตกประมาณ 6,000-10,000 บาทต่อเดือน อย่างพริกผลผลิตทั้งหมดก็จะส่งที่สหกรณ์อาทิตย์ละ 3 วัน จันทร์ พุธ และศุกร์ ส่วนเห็ดฟางขายเองที่หน้าฟาร์ม

……………

เผยแพร่ในระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565