กรมหม่อนไหม ส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสดที่ภูพยัคฆ์…สร้างอาชีพ สร้างรายได้…เกษตรกรอยู่ดีมีสุข

นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า กรมหม่อนไหมเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งโดยพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อสืบสานงานด้านหม่อนไหมของประเทศไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ กรมหม่อนไหมยังได้เข้าไปร่วมสืบสานพระราชปณิธานงานในโครงการพระราชดำริต่างๆ รวมถึงในพื้นที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูพยัคฆ์ จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ลดการบุกรุกทำลายป่า ลดการใช้สารเคมี รักษาสภาพแวดล้อมแหล่งต้นน้ำลำธาร ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งยังสามารถเป็นรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรได้อีกด้วย

อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวต่อไปว่า กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน ได้ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตการปลูกหม่อนผลสดในพื้นที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ           ภูพยัคฆ์ ในพื้นที่ 3 ไร่ ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อเป็นแปลงเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร และพบว่าหม่อนผลสดเป็นพืชที่ให้ผลผลิตสูงและเป็นพืชที่มีศักยภาพ จึงส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกหม่อนผลสด การจัดการแปลงหม่อน การเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ขยายผลสู่เกษตรกร ทำให้ปัจจุบันมีเกษตรกรปลูกหม่อนผลสด จำนวน 167 ราย พื้นที่รวม  334 ไร่ มีผลผลิตหม่อนผลสดออกสู่ตลาดเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นและเป็นที่ต้องการของตลาด

โดยเกษตรกรในโครงการฯ สามารถผลิตหม่อนผลสดได้ผลผลิตหม่อนผลสดในฤดูกาล (เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2561) จำนวน 117 ตัน คิดเป็นมูลค่า 4,095,000 บาท เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกหม่อนผลสด โดยเฉลี่ย 24,520 บาท/ราย /รุ่น (ใน 1 ปี มี 2 รุ่น) นอกจากนี้ กรมหม่อนไหมได้รับรองแปลงหม่อนผลสด GAP จำนวน 145 แปลง พื้นที่ 318 ไร่ และปัจจุบันเกษตรกรในโครงการได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกหม่อนผลสด และเป็นพื้นที่แปลงใหญ่ด้านหม่อนผลสด นอกจากนี้ ยังมีเกษตรกรที่นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในที่ทำกินของ ตนเองจนประสบความสำเร็จ มีรายได้จากการปลูกหม่อนผลสด เป็นเงินจำนวน 80,000 บาท/ปี ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนผลสด บ้านน้ำรีพัฒนา ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพต่อไป จึงนับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีและเป็นตัวอย่างที่ดีของชุมชนที่จะนำไปสู่ความเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป