วว./AIST ประเทศญี่ปุ่นจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยพัฒนา “TISTR- AIST Mini Joint Symposium”

ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนา “The 2nd TISTR-AIST Mini Joint Symposium” เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยพัฒนาระหว่าง วว. และ National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ประเทศญี่ปุ่น อาทิ ความร่วมมือระหว่างประเทศและข้อเสนอแนะเพื่อความสำเร็จ การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตใน AIST เทคโนโลยีการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรไทย สารละลายขั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์ความปลอดภัยของอาหาร จุลินทรีย์ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ เป็นต้น

โอกาสนี้ Prof. Dr. Yoshihiro Ohmiya, Director of Biomedical Research Institute (BMRI), AIST พร้อมด้วยผู้แทน AIST จาก 2 ศูนย์ ได้แก่ Biomedical Research Institute (BMRI) Bioproduction Research Institute (BPRI) และ Shimadzu  Co. by Bara Scientific Co.,Ltd นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. รวมทั้งผู้แทนจากกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. ได้แก่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมสมุนไพร ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ เข้าร่วมงานสัมมนา ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5

อนึ่ง ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 คณะผู้เข้าสัมมนา “TISTR-AIST Mini Joint Symposium” จะเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานอาคารเฉลิมพระเกียรติแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรพฤกษศาสตร์แห่งใหม่ของประเทศไทย  ด้านนิทรรศการมหัศจรรย์พรรณไม้ (Flora Tale) และศูนย์อนุรักษ์แมลงเขตร้อน (Tropical Insect Sanctuary) ณ สถานีวิจัยลำตะคอง วว.จังหวัดนครราชสีมา