ธ.ก.ส. โอนเงินเพิ่ม 1.3 พัน ล. ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน

นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในอัตรา ไร่ละ 1,500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ซึ่งมีเป้าหมายเกษตรกร 150,000 ราย พื้นที่ 2.25 ล้านไร่ โดย ธ.ก.ส. ดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือตามโครงการไปแล้ว จำนวน 149,949 ราย เป็นเงิน 2,025.02 ล้านบาท พื้นที่ 1.35 ล้านไร่ คิดเป็น 99.96%

นายศรายุทธ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เห็นชอบในการเพิ่มเป้าหมายในโครงการดังกล่าว ภายใต้กรอบงบประมาณเดิม อีก 99,918 ครัวเรือน พื้นที่ 0.9 ล้านไร่ เป็นเงิน 1,348.87 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. ได้เร่งดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ซึ่งเกษตรกรสามารถมาเบิกรับเงินได้ตั้งแต่ วันที่ 27 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระค่าครองชีพของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน สร้างความมั่นคงเข้มแข็งในการประกอบอาชีพและการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

บทความก่อนหน้านี้เกษตรเกาะยาว จับมือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพังงาเพิ่มพื้นที่ป่า ลดความเสี่ยงการทำการเกษตรเชิงเดี่ยว สร้างรายได้ให้เกษตรกร
บทความถัดไป‘กรมปศุสัตว์’ ปล่อยคาราวานพ่นยาฆ่าเชื้อ ‘อหิวาต์สุกร’ หลังเวียดนามระบาด