สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟมและคัดแยกขยะ ช่วยรักษาความสะอาดสถานที่ทำงาน ภายใต้โครงการ “ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

นายปรัชญา ดิลกสัตยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ได้จัดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เพื่อรณรงค์บุคลากรของหน่วยงาน ทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมกันลดการใช้ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก กล่องโฟมบรรจุอาหาร และคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ เพื่อเผยแพร่และปลูกจิตสำนึกในร่วมกันรักษาความสะอาดและมีระเบียบในสถานที่ต่างๆ และส่งเสริมให้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกหูหิ้ว ใช้แก้วน้ำหรือขวดน้ำแบบ   สแตนเลสหรือเซรามิกที่สามารถใช้ซ้ำได้ใหม่และใช้ได้เวลานาน เพื่อลดการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร พร้อมทั้งเชิญชวนบุคลากรของหน่วยงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารสำนักงานและพื้นที่ของหน่วยงาน ตามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ซึ่งทุกส่วนราชการต้องปฏิบัติพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ภาคเอกชนและประชาชนในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ

โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ยังได้คัดแยกซองกาแฟสำเร็จรูป 3 in 1 และหลอดพลาสติก เพื่อนำไปมอบให้สมาชิกสหกรณ์เคหสถานศิรินทร์และเพื่อน จำกัด เขตภาษีเจริญ ซึ่งได้รวมกลุ่มกันนำซองกาแฟและหลอดพลาสติกมาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือน อาทิ ตะกร้าใส่ของใช้ แจกัน กระถางต้นไม้ และโมบายตกแต่งบริเวณหน้าบ้าน การคัดเเยกซองกาแฟและหลอดพลาสติกที่ใช้แล้ว เป็นการคัดแยกขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลกลับมาใช้ได้ใหม่ ช่วยลดขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่างๆ และเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะต้องมีการณรงค์และปลุกฝังจิตสำนึกในการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมพื้นที่ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และร่วมกันจะเผยแพร่สิ่งดีๆ เหล่านี้ออกไปสู่ชุมชนและสังคมภายนอกด้วย เพื่อสร้างเมืองไทยให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ เป็นสังคมที่น่าอยู่และปลอดภัยต่อไป