กรมส่งเสริมสหกรณ์ สานต่องานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามโครงการ อพ.สธ.

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาแนวทางการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐา  ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจกา ริณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมดังกล่าวเพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิค การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้งได้ไปศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและอนุรักษ์พลังงาน ค่ายพระรามหก ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่นิคมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าหน้าที่ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการ หุบกะพงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 120 คน ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี   สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยเริ่มดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่นิคมสหกรณ์พนม จังหวัดนครสวรรค์ ในพื้นที่ของสำนักพระราชวัง ภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ และทางกรมฯ ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโครงการ จำนวน 53 แห่ง ประกอบด้วย นิคมสหกรณ์ 59 แห่ง ศูนย์สาธิตโครงการหุบกะพง จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดสิงห์บุรี รวม 32 จังหวัด พื้นที่ 541 ไร่ และมีพันธุ์พืชบันทึกในระบบฐานข้อมูลกว่า 1,400 พันธุ์

ในการนี้ ดร. ปิยรัษฎ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักพระราชวัง ให้เกียรติมาร่วมบรรยายและแนะนำข้อเสนอแนะให้มีการจัดกิจกรรมรวบรวมทรัพยากร กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร รวบรวมข้อมูลดิบ ทรัพยากรต่างๆ ทั้งหมด ที่ดำเนินการในแต่ละพื้นที่นิคมสหกรณ์ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร รวบรวมผลงานสนองพระราชดำริของสหกรณ์นิคมทุกแห่งมาบรรจุผลงานความก้าวหน้าในเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์งานสนองพระราชดำริได้อย่างชัดเจน