เตรียมจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกร ปี 2562 “จิตวิญญาณของกลุ่มยุวเกษตรกร คือ พลังที่ไม่สิ้นสุด”

กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562 ระหว่าง วันที่ 22-26 ก.ค. นี้ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก เน้นส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มยุวเกษตรกรทั่วประเทศ ให้มีใจรักในอาชีพเกษตรกรรม พร้อมสืบทอดทายาทเกษตรอาชีพหลักคนไทย

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กลุ่มยุวเกษตรกร หรือ 4-H Club จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพการเกษตร ทักษะการดำเนินชีวิตในสังคมให้กับเยาวชน โดยเน้นวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์และการปฏิบัติจริง (Learning by doing) ให้ยุวเกษตรกรมีความสามารถและมีความพร้อมในการสืบทอดอาชีพการเกษตร โดยให้มีการจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานซึ่งกันและกัน เพื่อนำแนวคิดไปพัฒนา สร้างแรงจูงใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมถึงสร้างเครือข่ายให้ยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรที่เข้มแข็งและขับเคลื่อนการพัฒนางานยุวเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ทั้งนี้ การส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยได้เริ่มขึ้นเมื่อปี 2495 โดยผู้เชี่ยวชาญองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO) ได้เสนอโครงการให้มีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติสำหรับเกษตรกรผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวและเกษตรกรวัยรุ่น และในปี 2496 ได้มีการดำเนินโครงการทดลองส่งเสริมการปลูกพืช ทำสวนครัว และเลี้ยงสัตว์แก่เยาวชนที่โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นครั้งแรก และ มีการจัดตั้ง 4-H Club ขึ้นในประเทศไทย โดยนำรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงมีการมอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการส่งเสริมและจัดตั้งหน่วยยุวกสิกร ต่อมางานยุวกสิกรโอนมาเป็นภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อปี 2510 และเปลี่ยนชื่อเป็น “กลุ่มยุวเกษตรกร” ในปี 2518

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อว่า ในปี 2562 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562 ระหว่าง วันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ภายใต้แนวคิด “จิตวิญญาณของกลุ่มยุวเกษตรกร คือ พลังที่ไม่สิ้นสุดในการขับเคลื่อน สร้าง และพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย (Infinite Power The Spirit of 4-H club)” โดยกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานทรงเปิดงานและทอดพระเนตรนิทรรศการ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมประกวดและแข่งขัน อาทิ การแข่งขันตอบปัญหาด้านการเกษตร การแข่งขันทักษะด้านการเกษตร/ศิลปะเกษตร และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/นันทนาการ ซึ่งกิจกรรมที่กำหนดขึ้นดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มยุวเกษตรกร สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นจิตสำนึกรักการเกษตรด้วยกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นยุวเกษตรกร รวมถึงขับเคลื่อนการพัฒนางานยุวเกษตรกร และเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนางานเยาวชนในภาคการเกษตร และช่วยประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบให้เป็นที่รู้จักและเป็นแรงบันดาลใจให้กับยุวเกษตรกร รวมทั้งการนำเสนอผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรด้วย