ซี.พี. ลาว ผนึกกำลัง สปป.ลาว ร่วมทำนุบำรุงพุทธศาสนา

ดร. คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เชื่อมสัมพันธ์ ไทย-ลาว ได้แก่ พิธีทอดผ้าป่าและถวายผ้าไตร ถวายเพลแด่พระสงฆ์ พิธีเปิดผ้าแพรคลุมป้ายเมรุเผาศพ ตลอดจนการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน และการปล่อยปลา โดย บริษัท ซี.พี. ลาว จำกัด สนับสนุนพันธุ์ปลานิลและอาหารปลา พร้อมทั้งนำพนักงานในบริษัท นักธุรกิจไทยใน สปป.ลาว และคณะศรัทธาบ้านตาดทอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าอานันทะสีจันทาราม (วัดตาดทอง) เมืองสีโคดตะบอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว