เฉลิมชัย ห่วงปัญหา สุนัข-แมวจรจัด สั่งกรมปศุสัตว์รณรงค์ผ่าตัดทำหมันทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 6 แสนตัว

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ สั่งการให้กรมปศุสัตว์เร่งรณรงค์ผ่าตัดทำหมัน สุนัข-แมวจรจัด หรือ ด้อยโอกาส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมจำนวนสุนัข-แมวจรจัด ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิด โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ ตั้งเป้าปีงบประมาณ 2563 ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวจรจัด หรือด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จำนวน 6 แสนตัว

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ และเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีเป้าหมายจะทำให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งการควบคุมจำนวนสุนัข-แมว ด้วยการผ่าตัดทำหมัน เป็นมาตรการหนึ่งในการลดความเสี่ยงของโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้แพร่กระจาย ตัดวงจรของโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้ก่ออันตรายสู่คน ในปีที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ ได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายสัตวแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ สามารถผ่าตัดทำหมัน สุนัข-แมวจรจัด หรือด้อยโอกาส ได้ 282,845 ตัว แบ่งออกเป็น สุนัข 160,445 ตัว และแมว 122,400 ตัว ทั้งนี้ ข้อมูลจากการสำรวจล่าสุด พบว่ามีสุนัขจรจัดหรือด้อยโอกาส ประมาณ 2.6 ล้านตัว แมวจรจัดหรือด้อยโอกาส ประมาณ 1 ล้านตัว รวมทั่วประเทศประมาณ 3.6 ล้านตัว

นายเฉลิมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ มีเป้าหมายการผ่าตัดทำหมัน สุนัข-แมวจรจัด หรือด้อยโอกาส รวม 3 แสนตัว/ปี แต่ปริมาณสุนัข-แมวจรจัด ยังคงมีจำนวนมากและมีอัตราการเพิ่มจำนวนที่รวดเร็ว ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมจำนวนสุนัข-แมวจรจัด มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์จัดทำโครงการรณรงค์และเพิ่มเป้าหมายการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวจรจัด หรือด้อยโอกาส ในปีงบประมาณ 2563 จากเดิมเป้าหมาย 3 แสนตัว เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว เป็น 6 แสนตัว ทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงการให้บริการเพิ่มมากขึ้น และลดจำนวนสุนัข-แมวจรจัด ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


สำหรับการดำเนินงานได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนจะได้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และทำให้ประเทศไทยปลอดโรคนี้ในที่สุด ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ได้ทรงตั้งไว้