“เกษตรเกาะยาว เร่งพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) จัดสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย สืบทอดอาชีพการเกษตร”

สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เพื่อให้มีขีดความสามารถด้านการเกษตร สามารถทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ และสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีศักยภาพสามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร จนเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับ โดยการจัดเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฟาร์มของแต่ละคน เป้าหมายเดือนละ 2-3 ราย

นางอุษณี เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาว กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เพื่อพัฒนา Young Smart Farmer ของอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ดำเนินการโดยยึดหลักการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยตัวของเกษตรกรเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นพี่เลี้ยง ให้ความสำคัญกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยมีเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริง สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาวได้จัดกิจกรรม Young Smart Farmer สัญจรเพื่อให้ Young Smart Farmer ได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยกำหนดไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฟาร์มของ Young Smart Farmer ซึ่งมีทั้งหมด จำนวน 12 ราย โดยมี Smart Farmer คอยแนะนำให้คำปรึกษา กำหนดแลกเปลี่ยนฯเดือนละ 2-3 ราย ซึ่งครั้งนี้ดำเนินการเป็นครั้งที่ 4 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ แปลงเกษตรของ นางสาวสร้อยสุดา ใจดี นายธวัชชัย โคตภักดี หมู่ที่ 2 และ แปลงของ นายจรัสพงศ์ ถิ่นเกาะยาว หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การปลูกผักสวนครัว ไม้ผล เช่น ทุเรียน กล้วย มะพร้าว มะนาว-ในท่อซีเมนต์ การปลูกไม้เศรษฐกิจในสวนยาง การเลี้ยงปลา เลี้ยงแพะ ที่พักโฮมสเตย์ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ ดูงานอีกด้วย

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว โทรศัพท์ (076) 597-127