เปิดดุลการค้าสินค้าเกษตรไทย-อาเซียน ปี 59 ไทยได้เปรียบมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาท

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย สินค้าเกษตรไทย – อาเซียน ปี 2559 ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้ามูลค่า 215,169 ล้านบาท โดยมีการค้าสินค้าเกษตรและยางพาราขั้นปฐมไปยังอาเซียน 9 ประเทศ มูลค่าการค้ารวม 415,343  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 12.86

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการติดตามข้อมูลการนำเข้า – ส่งออก สินค้าเกษตรระหว่างไทยกับอาเซียน ในปี 2559  ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า โดยคิดเป็นมูลค่า  215,169 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่ไทยได้เปรียบดุลการค้าอาเซียน 194,746 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10)

โดยการค้าสินค้าเกษตร (พิกัดศุลกากร 01 – 24 และยางพาราธรรมชาติ พิกัด 4001) ปี 2559 ประเทศไทย มีการค้าสินค้าเกษตรและยางพาราขั้นปฐมไปยังอาเซียน 9 ประเทศ มีมูลค่าการค้ารวม 415,343 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 12.86)  มูลค่าการส่งออกคิดเป็น 315,256 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 12.04) และมีมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นเช่นกัน คิดเป็น 100,087 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 15.53)

สำหรับกลุ่มสินค้าเกษตรไทยส่งออกไปตลาดอาเซียน ปี 2559 ที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) กลุ่มน้ำตาลและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล มูลค่าส่งออก 63,329 ล้านบาท  2) กลุ่มเครื่องดื่ม มูลค่าส่งออก 46,192 ล้านบาท 3) กลุ่มข้าวและธัญพืช มูลค่าส่งออก 28,983 ล้านบาท  4) กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ มูลค่าส่งออก 25,899 ล้านบาท และ 5) กลุ่มยางพาราขั้นปฐม มูลค่าส่งออก  23,717 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูง ได้แก่ น้ำตาลทรายขาว เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ข้าวเจ้าขาวอื่น 5%  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครีมเทียม และน้ำยางข้น

ด้านกลุ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ไทยนำเข้าจากอาเซียน ปี 2559 ที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) กลุ่มปลาและสัตว์น้ำ มูลค่านำเข้า  16,443 ล้านบาท 2) กลุ่มพืชผักที่บริโภคได้ มูลค่านำเข้า 13,751 ล้านบาท  3) กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ มูลค่านำเข้า 11,682 ล้านบาท  4) กลุ่มของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง นม  มูลค่านำเข้า  10,722 ล้านบาท และ 5) กลุ่มไขมัน น้ำมันจากพืช/สัตว์  มูลค่านำเข้า 7,243 ล้านบาท  โดยสินค้าที่มีมูลค่านำเข้าสูง ได้แก่ เนื้อปลาซูริมิ เนื้อปลาแคชฟิชแบบฟิลเลสดหรือแช่เย็น มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ถั่วเขียวผิวดำ  กะหล่ำปลีชนิดกลม  พรีมิกซ์ กาแฟสำเร็จรูป กะทิสำเร็จรูป อาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก โอเลอินหรือสเตียรินของเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม และน้ำมันปาล์มและเศษของน้ำมันปาล์ม

 

สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรไทยกับอาเซียน 9 ประเทศ ประจำปี 2559

หน่วย : ล้านบาท ม.ค.-ธ.ค. 2558 ม.ค.-ธ.ค. 2559 % เปลี่ยนแปลงระหว่าง
มูลค่าการค้ารวม 368,017 415,343 12.86
มูลค่าส่งออก 281,382 315,256 12.04
มูลค่านำเข้า 86,635 100,087 15.53
ดุลการค้า 194,746 215,169 10.49

 

กลุ่มสินค้าที่ไทยส่งออกไปตลาดอาเซียนในปี 2559 มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก

กลุ่มสินค้า มูลค่าส่งออก (ล้านบาท)          สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูง
1.กลุ่มน้ำตาลและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล 63,329 น้ำตาลทรายขาว
2.กลุ่มเครื่องดื่ม 46,192 เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
3.กลุ่มข้าวและธัญพืช 28,983 ข้าวเจ้าขาวอื่น 5% ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
4.กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 25,899 ครีมเทียม
5.กลุ่มยางพาราขั้นปฐม 23,717 น้ำยางข้น