สสพ.2 ติวเข้มกฎหมายฟอกเงิน สกัดขบวนการฟอกเงินผ่านสหกรณ์

นายธนิต จันทร์ประทีป ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในการประสานความร่วมมือป้องกันการฟอกเงินผ่านกิจกรรมสหกรณ์ เพื่อป้องกันมิให้ผู้กระทำผิดใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งเป็นเรื่องที่สหกรณ์จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเคร่งครัด

นายธนิต จันทร์ประทีป

ซึ่งในปัจจุบันจากการเข้าไปตรวจการสหกรณ์ของคณะตรวจการสหกรณ์ พบว่า สหกรณ์ยังไม่ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเข้าใจให้สหกรณ์ทราบและถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วย

นายธนิต กล่าวอีกว่า ทางสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีผู้แทนสหกรณ์และบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 200 คน ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นส์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อให้สหกรณ์ได้มีความรู้และปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน