กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดกิจกรรม “สหกรณ์ออมดี มีสุข” เฉลิมพระเกียรติปีมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

“สหกรณ์อาสาทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำแผนโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคลในครั้งนี้ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับกรมในการสืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี เพื่อให้บุคลากร สมาชิกสหกรณ์และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการออมที่จัดขึ้นในระดับกระทรวงและระดับกรม

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

“ปีนี้ถือเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้เสนอโครงการ “สหกรณ์อาสาทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ซึ่งมีกิจกรรมหลักที่กรมและขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศร่วมกันขับเคลื่อนและเป็นพื้นฐานสำคัญสร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิต คือการออมซึ่งเราใช้ชื่อกิจกรรมครั้งนี้ว่า “สหกรณ์ออมดี มีสุข” เราได้ตั้งเป้าหมายการออมหลังจบโครงการในเดือนธันวาคม 2567 คาดว่าจะมีเงินออมทั้งสิ้นอยู่ที่ 1,772 ล้านบาท” นายวิศิษฐ์ กล่าว

ซึ่งโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “สหกรณ์ออมดี มีสุข” มีแนวทางการออมเริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม-31 ธันวาคม 2567 กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสมาชิกจากขบวนการสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท ที่มีสมัครใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 720,010 คน ร่วมออมคนละไม่น้อยกว่า 10 บาทต่อวัน

สู่เป้าหมายการออม 1,072 ล้านบาท ในเดือนกันยายน 2567 (วันเปิดกระปุกออมสิน) และ 1,772 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม 2567 (วันสิ้นสุดโครงการ)

“ซึ่งโครงการนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์คาดหวังว่า การออมต้องเริ่มต้นจากตัวเราก่อน จากนั้นก็จะขยายผลออกไปเรื่อยๆ ซึ่งคาดว่าภายใน 200 กว่าวันนี้ กว่าจะทำการเปิดกระปุก น่าจะมีเงินที่เกิดขึ้นจากการออมที่อยู่ในระบบมากกว่า 1,000 ล้านบาท และจำนวนเงินเหล่านี้จะสามารถนำมาหมุนใช้ในระบบสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือกับสมาชิกที่จำเป็นหรือเดือดร้อนได้” นายวิศิษฐ์ กล่าว

กรมจึงขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ โดยวิธีดำเนินการออม มี 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. การออมโดยเปิดบัญชีใหม่กับสหกรณ์ เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 2. การออมโดยใช้บัญชีเงินฝากเดิมที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ จะนับยอดเงินออมเริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และ 3. การออมโดยการหยอดกระปุกออมสินที่กรมจัดจำหน่าย หรือทำจากวัสดุเหลือใช้มาจัดทำกระปุกออมสินเอง

ทั้งนี้ สำหรับกำหนดวันเปิดกิจกรรม (Kick Off) ส่วนกลาง จะมีขึ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 สำหรับส่วนภูมิภาคอาจจะดำเนินการจัดพร้อมกับส่วนกลางและเชิญสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมาร่วมด้วย โดยนำกระปุกออมสินที่มีหรือใช้กระปุกออมสินที่ทำมาจากวัสดุเหลือใช้ที่จัดทำขึ้นเอง ซึ่งจะทำพิธีเปิด live สด ผ่าน facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์ และมีกิจกรรมต่างๆ เช่น เเจกสติ๊กเกอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการตกเเต่งกระปุกออมสิน การร่วมสนุกในกิจกรรมการออม เป็นต้น

“โครงการออมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เราให้ความสำคัญ เพื่อเป็นการพัฒนาคนเพื่อให้ช่วยเหลือตนเอง ให้มีกินมีใช้ อยู่ดีมีสุข ฝึกวินัยในการออมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในชีวิตตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพราะฉะนั้นในเป้าหมายของระบบสหกรณ์สุดท้ายแล้ว ก็การที่ให้ทุกคนอยู่ดีกินดี อยู่ดี มีสันติสุข ถ้าทุกคนมีเงินออมและมีภูมิคุ้มกัน ก็จะสามารถนำเงินออมจากโครงการนี้ไปลงทุนในด้านอื่นๆ ต่อไปได้” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวทิ้งท้าย