ธ.ก.ส. เดินหน้าโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทยทุกพื้นที่ทั่วไทย

ธ.ก.ส. เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐสร้างไทยผ่านโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย โชว์ผลการดำเนินงานและความคืบหน้าโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทยทุกจังหวัด จำนวนกว่า 77 ชุมชนทั่วประเทศ เผยตั้งเป้าขยายผลการพัฒนาทุกอำเภอให้ได้ 928 ชุมชนภายใน 31 มีนาคม 2563 และ 4,500 ชุมชน ภายในปี 2564 พร้อมอำนวยสินเชื่อกว่า 100,000 ล้านบาท

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ชุมชนบ้านสันทางหลวง ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ดร.      อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐสร้างไทยและติดตามความคืบหน้า พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรลูกค้าธุรกิจชุมชน โดยมี นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และผู้บริหารส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุมและให้การต้อนรับ

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า โครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทยของ ธ.ก.ส. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน ตั้งแต่เริ่มกิจกรรมการผลิตจนถึงการจำหน่ายในช่องทางการตลาดต่างๆ โดยมีแนวทางในการขับเคลื่อนจากการค้นหาและศึกษาความต้องการของชุมชน สู่การพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง ยึดหลักตลาดนำการผลิตและมีการกำหนดแผนธุรกิจที่ชัดเจน ผสานความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในด้านความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อทำให้เกิดความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก มีภูมิคุ้มกัน มีรายได้ สวัสดิการสังคม และโอกาสทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ในการดำเนินงาน ธ.ก.ส. ได้อบรมและสร้างความเข้าใจในโครงการดังกล่าวแก่พนักงานทั่วประเทศ โดยมอบหมายพนักงานพัฒนาลูกค้าดูแลรับผิดชอบธุรกิจชุมชนโดยตรง พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนระดับจังหวัดและอำเภอ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจชุมชนทั้ง 77 จังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางผสานความร่วมมือจากเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคมและภาคประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนด้านสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย วงเงิน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดเพียง ร้อยละ 0.01 ต่อปี และสินเชื่ออื่นๆ ตามแผนธุรกิจที่เหมาะสมตามความต้องการของแต่ละชุมชน เพื่อใช้ในการลงทุนและพัฒนารวมกว่า 100,000 ล้านบาท โดยมีกลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มเกษตรกร สถาบันการเงินชุมชน สถาบันการเงินประชาชน วิสาหกิจเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน Smart Farmer SMEs เกษตร  หัวขบวน และสหกรณ์การเกษตร

โดย ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ธ.ก.ส. ได้ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนไปแล้วกว่า 77 ชุมชนทั่วประเทศ กิจกรรมในชุมชน 93 กิจกรรม ประกอบด้วย ชุมชนท่องเที่ยว 20 แห่ง ผลิตข้าวคุณภาพ 22 แห่ง รวบรวมผลผลิตทางการเกษตร 8 แห่ง แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 12 แห่ง อาหารปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ 11 แห่ง ปศุสัตว์ (โคเนื้อ/โคนม) 7 แห่ง พืชสวนหรือพืชผล 6 แห่ง งานหัตถกรรม 5 แห่ง และอื่นๆ อีก 2 แห่ง โดย ธ.ก.ส. มีเป้าหมายพัฒนาธุรกิจชุมชน จำนวน 928 ชุมชน ภายใน 31 มีนาคม 2563 และเพิ่มเป็น 4,500 ชุมชน ภายในปี 2564