ขอแสดงความยินดี “ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต” ผู้ว่าการ วว. ได้รับคัดเลือกเป็น นิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ปี 2563

IMG_9721

“ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต” ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับคัดเลือกให้เป็นนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 จากสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะเข้ารับรางวัลดังกล่าว ในงาน วิดยาคืนเหย้า 63 “มนต์รักพระเกี้ยวเหลือง” ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563  ณ สนามหน้าพระบรมรูป 2 รัชกาล ฝั่งคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับประวัติของ ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ Rutgers University, USA สาขา Ceramic Science and Engineering

ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ถือเป็นผู้บริหารหญิงคนเก่งที่ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Advanced Ceramics มีผลงานวิจัยสร้างชื่อทั้งสาขาเซรามิกและวัสดุธรรมชาติจนเป็นที่ประจักษ์ จากการพัฒนา “สารเพียโซอิเล็กทริกเซรามิก” มาใช้ในงานเทคโนโลยีอัลตราโซนิกส์สู่การประยุกต์ใช้จริง สามารถตอบโจทย์ของผู้ประกอบการ ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ อาทิ การพัฒนาเครื่องล้างผักผลไม้อัลตราโซนิกส์ เครื่องผสมสารอัลตราโซนิกส์ เครื่องนวดอัลตราโซนิกส์ เครื่องพ่นละอองยาอัลตราโซนิกส์ เครื่องสุคนธบำบัดอัลตราโซนิกส์ เป็นต้น จากผลงานดังกล่าว ทำให้ ดร.ชุติมา และคณะ ได้รับรางวัล สิ่งประดิษฐ์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในปี 2547 รางวัลสิ่งประดิษฐ์จากมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ รางวัล โครงการวิจัยดีเด่น นอกจากนี้ ท่านยังมีผลงานอนุสิทธิบัตรร่วมเลขที่ 15451 เรื่อง “อ่างแช่อิ่มด้วยคลื่นอัลตราโซนิกส์ เพื่อการผลิตผลไม้และผักอบแห้ง” และสร้างให้เกิดการส่งเสริมผู้ประกอบการในประเทศด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้านวัสดุศาสตร์ในการทำธุรกิจ

สำหรับงานด้านการบริหาร ดร. ชุติมา ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีวัสดุ ตั้งแต่ปี 2544 นับเป็น ผู้บริหารระดับฝ่าย ที่อายุน้อยที่สุดของ วว. ในขณะนั้น ต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญวิจัย ในปี 2560 ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง “รองผู้ว่าการบริหาร” และ ดำรงตำแหน่งเป็น “รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม” รับผิดชอบดูแลงานด้านยุทธศาสตร์วิจัยการจัดการนวัตกรรม ในปี 2561 ก่อนจะได้รับการคัดสรรและเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย” เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 จนถึงปัจจุบัน

ตลอดชีวิตการทำงานกว่า  30 ปี ดร. ชุติมา ได้ใช้ความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและด้านการบริหารอย่างเต็มความสามารถ ทั้งให้การสนับสนุนด้านการศึกษา มีจิตสำนึกในการเสียสละ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของสังคม และนำศาสตร์ วิชาการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ที่ท่านมีไปรับใช้สังคมหรือบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ