วว. จับมือบริษัทไมน์ โมบิลิตี้  รีเสิร์ช จำกัด ผู้ผลิตรถไฟฟ้าสัญชาติไทย วิจัยพัฒนาการทดสอบ พัฒนามาตรฐานชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้า

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ     ไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายสมโภชน์     อาหุนัย กรรมการบริษัทไมน์ โมบิลิตี้ รีเสิร์ช จำกัด ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจการพัฒนาการทดสอบ การพัฒนามาตรฐานชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีกรอบระยะเวลา 3 ปี  ซึ่ง วว. โดย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง หรือ ศทร. จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนโครงการ โอกาสนี้ นายวิรัช จันทรา  รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม ดร.บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ ผู้อำนวยการ สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดร. อาณัติ หาทรัพย์  ผู้อำนวยการ ศทร.  วว. พร้อมทั้งผู้บริหาร พนักงาน ทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2563 ณ ห้องประชุม กวท. อาคาร RD 1 วว. เทคโนธานี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ดร. ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว.  กล่าวว่า วว. มีความยินดีในความร่วมมือกับบริษัทไมน์ โมบิลิตี้  รีเสิร์ช จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถไฟฟ้าสัญชาติไทย ในการวิจัย พัฒนาและทดสอบ โปรแกรมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์สู่ยานยนต์ไฟฟ้า และมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ โดยมีการจัดทำแผนงานและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต การลงทุน การใช้งาน และร่างมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนตามเป้าหมายของรัฐบาล

“…อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และยังเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ของภูมิภาค อย่างไรก็ตามในทศวรรษที่ผ่านมามีการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรม ทำให้ภาครัฐได้มีการส่งเสริม 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ถูกกำหนดไว้ ดังนั้นการส่งเสริมยานยนต์สมัยใหม่ จึงมีความสำคัญเนื่องจากเป็นปัจจัยกำหนดความสำเร็จเชิงพาณิชย์ของอุตสาหกรรมรถยนต์ ไม่เพียงแต่สร้างอุปสงค์สืบเนื่องไปยังผู้ผลิต แต่ยังรวมถึงการเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการพึ่งพิงพลังงานฟอสซิล (Fossil) ซึ่งเป็นเป้าประสงค์หลักของการดำเนินนโยบายส่งเสริมยานยนต์สมัยใหม่ ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อยานยนต์สมัยใหม่จึงเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่การเป็น Thailand 4.0 อย่างไรก็ตาม พบว่าในระยะหลังการผลิตรถยนต์ของไทยต้องเผชิญคู่แข่งขันหน้าใหม่ในภูมิภาคมากขึ้นเช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม เป็นต้น มิเพียงเท่านี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกำลังจะเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจากยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในที่ประเทศไทยค่อนข้างมีความชำนาญ สู่ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า…” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต กล่าวต่อว่า ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง เป็นหน่วยงานในสังกัดของ วว. มีภารกิจเป็นหน่วยงานด้านวิจัย พัฒนาและทดสอบของประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการทดสอบและวิจัยในด้านชิ้นส่วนยานยนต์มากกว่า 20 ปี รวมทั้งมีความพร้อมด้านเครื่องมือทดสอบที่มีความทันสมัย สามารถรองรับความต้องการในด้านวิจัย พัฒนาและการทดสอบของภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่ระดับวัสดุ ชิ้นส่วน sub- assembly ไปจนถึงรถยนต์ทั้งคัน การดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของ วว. และบริษัทไมน์  โมบิลิตี้  รีเสิร์ช มุ่งหวังความสำเร็จจากการบูรณาการของภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศที่ยั่งยืน และเป็นรากฐานที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศต่อไป