วว.  พร้อมสนับสนุนต่อยอดผู้ประกอบการ…พัฒนาสินค้าให้มีนวัตกรรม

ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต

ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมงานกิจกรรม “Smart Value Creation” การจับคู่ผู้ประกอบการกับหน่วยงานนวัตกรรมในการต่อยอดและพัฒนาสินค้าให้มีนวัตกรรม จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและพันธมิตร ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนำนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศไปผลิต จําหน่ายและส่งออกได้จริง โอกาสนี้ วว.โดย ดร. พัชทรา มณีสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมยกระดับสินค้าไทยสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน” ทั้งยังได้นําตัวอย่างนวัตกรรม งานวิจัยและพัฒนาของ วว. มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ วัฒนบุตร ผู้อำนวยการกองบริการธุรกิจและนวัตกรรม ร่วมให้คำปรึกษาการพัฒนานวัตกรรมอีกด้วย นับเป็นการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ผลิต และบรรจุภัณฑ์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา ผู้ประกอบการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร นับเป็นจุดเริ่มต้นของ วว.ในการร่วมสร้างสรรนวัตกรรม เพื่อยกระดับผู้ส่งออกของไทยต่อไป เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก)

ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า วว.เป็นหน่วยงานที่ทำวิจัยที่เป็นทั้งต้นน้ำ และกลางน้ำ โดย วว.พร้อมช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการ ในส่วนของปลายน้ำที่จะออกไปขายได้เป็นจุดสำคัญมาก ซึ่ง วว.มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการให้ได้คุณภาพมาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาสร้างให้มีมูลค่าเพิ่มสูงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วว. มีวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้ง ในส่วนของงานบริการ วว. พร้อมให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ คุณภาพ มาตรฐานให้การรับรองผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และยังสามารถช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย  นอกจากนี้ วว.มีโรงงานต้นแบบ สำหรับผลิตสินค้าที่แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และมีนักวิจัยช่วยต่อยอดความคิดมาเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านมาจากการเปิดตัวมา 1 ปี วว. สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์กว่า 100 ผลิตภัณฑ์ และบางผลิตภัณฑ์สามารถส่งออกได้แล้ว วว.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสส่งเสริมช่วยงานร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น และสามารถช่วยผลักดันสินค้าดีๆ ของคนไทยให้ได้ส่งออกไปต่างประเทศมากขึ้นอีกด้วย..”

ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ ว่า ต้องการให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ส่งออกได้รู้จักกับหน่วยงานนวัตกรรมชั้นนำของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วว. ซึ่งมีบริการมากมายในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรม หรือแม้กระทั่งมีตัวอย่างนวัตกรรมต่างๆ ที่มีศักยภาพเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศได้ งานนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการพบเจอกันและหวังว่าอนาคตอันใกล้นี้จะมีกิจกรรมลักษณะแบบนี้อีกมากมาย และในที่สุดนี้หวังว่าชาวต่างชาติในตลาดต่างประเทศได้รู้จักประเทศไทยในเรื่องของนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น

นางสาวประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวเสริมว่า กิจกรรมจับคู่นักวิจัยกับผู้ประกอบการที่มีแนวทางในการพัฒนาสินค้าค่อนข้างตรงกันก็เป็นเป้าหมายในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป้าหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือเราพยายามให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสได้พบกับหน่วยงานการให้บริการทางด้านการส่งเสริมนวัตกรรมต่างๆ ให้ได้รู้จักในเชิงลึกมากขึ้น และต่อไปเมื่อมีการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันแล้ว คาดหวังว่างานที่เกิดจากการพัฒนานี้จะไปต่อยอดทางการค้า สร้างโอกาสทางการค้าในเวทีการค้าระหว่างประเทศของเราผ่านช่องทางงานแสดงสินค้าหรือแม้แต่การจับคู่เจรจาการค้าต่อไป