สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.21 ตอน : สวนเกษตรผสมผสาน ร.ร. ตชด. ห้องเรียนธรรมชาติ สร้างคน สร้างโอกาส

จากปัญหา “ทุพโภชนาการ” ของเด็กและเยาวชนที่เกิดในครอบครัวที่ไม่สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอต่อความต้องการ ขาดแคลนสารอาหารที่มีคุณภาพ ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยทำให้เด็กไม่สามารถมีพัฒนาการด้านอื่น ๆ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้มีโอกาสด้านศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดี ทรงริเริ่ม “แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” ที่ครอบคลุมทั้งด้านการเกษตร สุขภาพอนามัย การศึกษา สหกรณ์ การงานอาชีพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงทรงมีพระราชดำริให้ทดลองทำโครงการอาหารกลางวันผักสวนครัวเมื่อ ปี พ.ศ. 2523 ภายใต้ชื่อ “โครงการอาหารเพื่อเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” โดยทรงทำเป็นโครงการทดลองในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ๓ แห่ง

ติดตามสารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 EP.21 ตอน : สวนเกษตรผสมผสาน ร.ร. ตชด. บ้านแพรกตะคร้อ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ห้องเรียนธรรมชาติ สร้างคน สร้างโอกาส

บทความก่อนหน้านี้ปตท.สผ. มอบแอลกอฮอล์แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลิตเจลล้างมือแจกจ่ายประชาชน
บทความถัดไปเกษตรกรราชบุรี เลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยพื้นที่กว้าง ไก่มีสุขภาพดี ไข่ขายได้ราคา