เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่การเป็น Si Warrior

การพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Si Warrior) หรือผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจที่สามารถ ประกอบ ติดตั้งและเชื่อมโยง ระบบทางไกล ระบบควบคุม ระบบประมวลผล และซอฟต์แวร์ปฏิบัติการ ให้เกิดการทำงานร่วมกัน เป็นระบบอัตโนมัติ ตรงตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้ออกแบบไว้ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ที่สามารถให้บริการประกอบติดตั้ง และ เชื่อมโยง ระบบอัตโนมัติ ให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการจะนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปใช้ ในสถานประกอบการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา พลเสน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) กล่าวว่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ร่วมมือกับ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และบริษัท P.K.Finetech Co., Ltd จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่การเป็น Si Warrior ให้กับหน่วยงานทั้งในภาครัฐบาลและภาคอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านความรู้ ความเข้าใจ และสามารถต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation Drive Economy) ต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อสอบถาม ส่งใบสมัครมาที่ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 450 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130 หรือติดต่อได้ที่ คุณ    กนกวรรณ นาสมปอง เบอร์โทร. (092) 361-8863 E-mail: [email protected]  ดร. บุญธิดา ชุนงาม เบอร์โทร. (064) 279-2944 E-mail: [email protected],