“เกษตรฯ”ระดมความคิดทำนโยบายประมงร่วมอาเซียน-ปลื้มอียูยาหอมคืบหน้าแก้ไอยูยู

นายธีรภัทธ ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังจากการเปิดงานการประชุมระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำร่าง นโยบายประมงร่วมอาเซียน (ASEAN Common Fisheries Policy) ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น ว่า การจัดงานดังกล่าว เป็นการต่อยอดจากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (อามาฟ) ครั้งที่ 38 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งกรมประมงในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบหลัก ได้รับหน้าที่ป็นเจ้าภาพในการระดมความคิดเห็น ประสบการณ์ ข้อมูลวิชาการและแนวทางการบริหารจัดการประมงจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมของกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักเลขาธิการอาเซียน และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) จัดเป็นแผนงานเพื่อเตรียมนำไปเสนอต่อที่ประชุมอามาฟ ครั้ง 39 ซึ่งจะจัดขึ้นที่จ.เชียงใหม่ ในช่วงเดือนกันยายน 2560 เพื่อนำสู่การดำเนินงานของภาคประมงอาเซียนให้เกิดประสิทธิภาพ และความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

นายธีรภัทธ กล่าวว่า โดยประเด็นหลักที่จะมีการแลกเปลี่ยนกันเบื้องต้น ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก คือ 1.การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน จะทำอย่างไร และจะมีรูปแบบใดเพื่อให้ประชาคมอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวกัน 2.แนวทางการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (ไอยูยู) ประชาคมของอาเซียนจะมีการดำเนินการได้อย่างไร เนื่องจากกลุ่มประเทศอาเซียนถือเป็นประเทศผู้ส่งออกหลักสินค้าประมงของโลก ทั้งที่เป็นการจับตามทำธรรมชาติ และการเพาะเลี้ยง เรื่องดังกล่าวจึงถือเป็นเรื่องที่ต้องมีแผนรองรับเพื่อไม่ให้เกิดการทำประมงไอยูยูขึ้น 3.การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามชายฝั่งทะเล ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำประมงในอนาคต เนื่องจากเป็นการลดความเสี่ยงของการทำประมงผิดกฎหมาย โดยจะมีการวางแผนทางด้านวิชาการ และการบริหารจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ4.การทำให้ชาวประมงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“การจัดงานครั้งนี้ ยังเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า ประเทศไทยมีความตั้งใจและความพยายามเป็นอย่างยิ่ง ที่จะดำเนินการบริหารจัดการประมงให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายในระยะยาว ทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศในแถบใกล้เคียง”นายธีรภัทธ กล่าว

นายธีรภัทธ กล่าวว่า ส่วนผลการเดินทางมาเยื่อนของสหภาพยุโรป (อียู) เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินของไทยในการแก้ไขปัญหาไอยูยูในช่วงที่ผ่านมานั้น ภาพรวมในขณะนี้ ประเทศไทศไทยก็มีการดำเนินงานหลายส่วนที่มีความก้าวหน้า โดยสิ่งที่อียูได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ จะเป็นในเรื่องของการปรับปรุงระบบติดตามเรือ (วีเอ็มเอส) การจัดทำข้อมูลของห้องปฏิบัติติดตามกองเรือ การบริหารกองเรือ รวมทั้งเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับ และการบังคับใช้กฎหมาย ประเทศไทยก็มีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผนงาน ซึ่งทางอียูก็ได้แจ้งให้รัฐบาลดำเนินการเพิ่มเติมจะทำให้ระบบต่างๆมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ส่วนเรื่องของแรงงานประมงกระทรวงแรงงานก็มีความก้าวหน้า ดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานทั้งเรื่องของการออกกฎหมาย การตรวจติดตาม อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าตรงนี้ อาจประสบความสำเร็จไม่ได้ ถ้าขาดความร่วมมือจากภาคเอกชน ประชาสังคม และประชาชนด้วย จึงต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องทุกภาคส่วนในประเทศไทย ร่วมมือและช่วยกันให้เกิดการทำประมงอย่างยั่งยืนในระยะต่อไป

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ขอไม่ตอบคำถามเรื่องอียูเพราะนายธรภัทรได้ตอบไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อป้องกันความสับสน ซึ่งภาพรวมๆที่ได้มีหารือกัน พูดคุยกันมีความก้าวหน้าไปมาก มีการให้คำแนะนำ ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือทางวิชาการต่างๆ เพื่อให้ไทยเดินหน้าต่อไป