สวพส. พลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

เมื่อเร็วๆ นี้ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดกิจกรรม “พลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” ณ บ้านแม่วาก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษฏ์ ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานในพิธี และร่วมพิธีถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ภายในงานมีกิจกรรม การปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จำนวน 109 ไร่ ทำฝายชะลอ จำนวน 20 ฝาย ปูพลาสติกบ่อพวง จำนวน 3 บ่อ และการจัดแสดงนิทรรศการการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวงและแผนการพัฒนาบ้านแม่วากเป็นชุมชนต้นแบบ

จากนั้น ผู้บริหารและหน่วยงานบูรณาการได้ร่วมเสวนาบนเวที กล่าวถึงวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาและแนวทางการหนุนเสริมโครงการ “เกษตรยั่งยืนแม่วากโมเดล” โดยเน้นเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และโครงการระบบน้ำเกษตรยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาปลูกพืชผสมผสานหรือวนเกษตร สร้างป่าสร้างรายได้ เพื่อให้พื้นที่เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งบ้านแม่วากเป็นตัวอย่างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และเป็นต้นแบบในการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการฟื้นฟูป่า สร้างป่าสร้างรายได้ ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่า มีรายได้ที่เพียงพอ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ซ้าย)

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ได้กล่าวถึงการพัฒนางานบนพื้นที่สูงที่นำมาใช้ในพื้นที่ว่า ได้ดำเนินงานโดยการนำเอาองค์ความรู้จากโครงการหลวง ศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่ 9 มาถ่ายทอดสู่ชุมชนและจะใช้โมเดลของโครงการหลวงพัฒนาในชุมชนอื่นในพื้นที่ปฏิบัติงาน ของ สวพส. ซึ่งเป็นโมเดลที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาและต่างชาติให้การยอมรับ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นโครงการนำร่อง ที่ดำเนินงานในบ้านแม่วาก จากนั้นจะต่อยอดไปยังชุมชนอื่นๆ และเป็นอีกโมเดลหนึ่งในการพัฒนาชุมชนระดับประเทศ และกิจกรรมการปลูกป่าที่จะสอดคล้องกับ “โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า” ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว