รมช.มนัญญา ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ติดตามความก้าวหน้านโยบายพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีสมาชิก 9,193 คน ทุนดำเนินงานกว่า 1,816 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจหลักรวบรวมผลผลิตข้าวหอมมะลิจากเกษตรกรในพื้นที่ มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยดูแลความเป็นอยู่ของชาวบ้านในอำเภอม่วงสามสิบ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมติดตามงานนโยบายด้านการพัฒนาสหกรณ์ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี จดทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2518 ประเภทสหกรณ์การเกษตร สมาชิกแรกตั้งจำนวน 223 คน มีทุนเรือนหุ้นแรกตั้ง 22,300 บาท สหกรณ์ได้เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับจนถึงปัจจุบันสหกรณ์ได้ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 45 ปี มีสมาชิกทั้งหมด 9,193 คน สมาชิกร้อยละ 97% มีส่วนร่วมดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์ ทั้งการฝากเงิน การขอสินเชื่อ การรวบรวมผลผลิตเพื่อนำมาขายให้กับสหกรณ์ มีการซื้อปัจจัยการผลิตทั้งปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ และสินค้าอุปโภคบริโภคจากสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์แห่งนี้มีทุนดำเนินงานกว่า 1,816 ล้านบาท และมีกำไรจากการดำเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมา จำนวน 80,130,739.53 บาท สหกรณ์จะจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลเฉลี่ยคืนให้สมาชิกตามสัดส่วนที่สมาชิกมาร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ส่วนหนึ่งได้จัดเป็นสวัสดิการดูแลสมาชิกในยามเจ็บป่วย เสียชีวิต ประสบภัยพิบัติ และทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก และยังได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนด้วย

ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด เป็นสหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ระดับอำเภอ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและส่งต่อความช่วยเหลือและดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในอำเภอม่วงสามสิบ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ซึ่งสหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด ได้มีโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวให้มีคุณภาพดี โดยเปิดรับสมัครสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และจัดอบรมให้ความรู้กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ และสหกรณ์จะรับซื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดตันละ 250 บาท นอกจากนี้ สหกรณ์ยังทำหน้าที่เป็นจุดรวบรวมผลผลิตที่สำคัญของอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เพราะเป็นสถาบันเกษตรกรที่มีการบริหารจัดการอยู่ในระดับดีเด่นของจังหวัด และมีความเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน เป็นที่พึ่งในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในอำเภอม่วงสามสิบและอำเภอใกล้เคียง ทำให้ในปี 2556 สหกรณ์ได้รับรางวัลสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในปี 2559 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นสหกรณ์ที่ได้รับการประเมินผลธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรระดับดีมาก จากกรมส่งเสริมสหกรณ์

โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบเงินอุดหนุนประจำปี พ.ศ. 2563 จากโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 100,000 บาท พร้อมทั้งกล่าวมอบนโยบายและพร้อมพบปะกับคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและสมาชิกสหกรณ์ที่มารอต้อนรับ และเยี่ยมชมภายในศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ซึ่งทางสหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยประสานเครือข่ายกับสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าจากจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภาค มีการแลกเปลี่ยนและซื้อขายสินค้าระหว่างกันในขบวนการสหกรณ์ อาทิ ข้าวสาร ผลไม้ สินค้าแปรรูป และสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีจากสหกรณ์ต่างๆ ให้เข้าถึงผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น และเป็นการเพิ่มปริมาณธุรกิจด้วยการให้บริการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับสมาชิก ทั้งนี้ สหกรณ์มีแผนที่จะขยายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ เพื่อเพิ่มประเภทของสินค้าให้หลากหลาย และมีโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย