“นราพัฒน์” มอบโล่ สุดยอดเกษตรกร Agri Biz Idol 78 ราย ผลงานเยี่ยม ปลื้มเกษตรกรรุ่นใหม่ เก่งจริงๆ

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการอบรมโครงการพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ เพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ หรือ Agri BIZ Idol Development Project ให้กับผู้ผ่านการอบรม จำนวน 78 ราย ณ โรงแรม ทีเค พาเลส แอนด์ คอนเวนชั่น ถ.แจ้งวัฒนะ

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ว่า รัฐบาลมุ่งเน้นที่จะยกระดับเกษตรกรเป็น Smart Farmer ให้สามารถบริหารจัดการการผลิต การตลาด โดยยึดรูปแบบตลาดนำการเกษตร มีทักษะในการบริหารจัดการ พร้อมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ และยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ โดยปรับวิธีการทำการเกษตรจากรูปแบบเดิม ไปสู่เกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการผลิตสินค้าเกษตรด้วยการบริหารจัดการ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนด้านแรงงาน และลดต้นทุนการผลิต มีการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า รวมถึงเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ยกระดับสู่การส่งออก เป็นผู้นำด้านเกษตร และเป็นกำลังสำคัญของภาคเกษตร

ซึ่งการพัฒนาเกษตรกร สู่การเป็น Smart Farmer วันนี้ สำเร็จไปอีกหนึ่งขั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ผู้ประกอบการต้นแบบ เพิ่มอีก 78 ท่าน และสามารถแบ่งได้ 5 กลุ่ม สำคัญ ได้แก่ เกษตรแปรรูป เพิ่มมูลค่า เกษตรท่องเที่ยว วิสาหกิจชุมชนและบริการการเกษตร เกษตรวิถีอินทรีย์ เกษตรไฮเทคและอุตสาหกรรม และโครงการนี้ยังทำให้เกิด เครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรต้นแบบ เพื่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาการประกอบการเกษตรสมัยใหม่ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรอื่นๆ ได้อีกต่อไป

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ หรือ Agri BIZ Idol Development Project มีผู้สนับสนุนจากหน่วยงานภาคี ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มาร่วมกันพัฒนาเกษตรกร เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำอย่างแท้จริง

มีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 137 ราย คัดเลือกเกษตรกร เพียง 80 ราย และให้ส่งคลิปวีดิโอแนะนำตัวเอง เกษตรกรกลุ่มนี้ได้รับการอบรมการเพิ่มพูนองค์ความรู้จากวิทยากรและจากพี่เลี้ยงมากด้วยประสบการณ์ และผ่านการอบรม ทั้งสิ้นจำนวน 78 ราย แบ่งเป็น 5 กลุ่มผู้ประกอบการเกษตร ได้แก่ 1) เกษตรแปรรูป เพิ่มมูลค่า จำนวน 21 ราย 2) เกษตรท่องเที่ยว จำนวน 20 ราย 3) วิสาหกิจชุมชนและบริการการเกษตร จำนวน 11 ราย 4) เกษตรวิถีอินทรีย์  จำนวน 16 ราย 5) เกษตรไฮเทคและอุตสาหกรรม จำนวน 10 ราย ที่ผ่านมา Agri biz ได้รับการอบรม แบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 อบรมเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตร ช่วงที่ 2 การติดตามให้คำปรึกษาในพื้นที่ ช่วงที่ 3 การเติมเต็มศักยภาพ และประกาศผลผู้ประกอบการเกษตรที่มีผลงานดีเด่น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Agri BIZ Idol ทั้ง 78 ท่าน จะนำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ รวมถึงมีเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็ง