เปิดตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ ฉลอง 64 ปี ชสท.

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัด ซึ่งมีสมาชิกเป็นสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2495 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้สหกรณ์สมาชิกดำเนินกิจการร่วมกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามวิธีการสหกรณ์ที่ไม่หวังผลกำไร ภายใต้วิสัยทัศน์ “ชสท. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือของสหกรณ์การเกษตร ที่ให้บริการแก่สมาชิกอย่างครบวงจรในด้านการส่งเสริมการผลิต จัดหาปัจจัยในการผลิต การตลาด ให้องค์ความรู้ และสวัสดิการ ตามอุดมการณ์สหกรณ์ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม”

ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้ 100 ปี สหกรณ์ไทย, โครงการตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ (E-COMMERCE) และ โครงการข้าวแกงสหกรณ์ รุ่นที่ 4
ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้ 100 ปี สหกรณ์ไทย, โครงการตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ (E-COMMERCE) และ โครงการข้าวแกงสหกรณ์ รุ่นที่ 4

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 64 ปี ชสท. ประกอบกับเป็นปีที่มีความสำคัญของขบวนการสหกรณ์ไทย ซึ่งเป็นปีครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ชสท. ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ไทย ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่ง ชสท. ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม โดยนอกจากการเปิด “โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้ 100 ปี สหกรณ์ไทย” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” แล้ว ยังมีการทำโครงการตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์” (E-COMMERCE) เพื่อให้บริการเปิดช่องทางการตลาดของสหกรณ์สมาชิก และเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ โดยไม่มุ่งเน้นกำไร

ทั้งนี้ ทาง ชสท. ได้เปิดรับสมาชิก ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ ที่สามารถผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐาน พร้อมนำข้อมูลผลิตภัณฑ์มาบรรจุใน ระบบ E-COMMERCE ภายใต้ชื่อ “Co-op Click”

นอกจากนี้ ชสท. ได้สานต่อ “โครงการข้าวแกงสหกรณ์ รุ่นที่ 4” ภายใต้สโลแกน “ข้าวแกงสหกรณ์ อิ่มอร่อย ครบคุณค่า พัฒนาเกษตรกร” ซึ่ง ชสท. ได้ริเริ่มโครงการข้าวแกงสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 3 รุ่น และขณะนี้เปิดโครงการข้าวแกงสหกรณ์ รุ่นที่ 4 จะเป็นการฉลองครบ 100 สาขา และเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี สหกรณ์ไทย พร้อมกันนี้ ชสท. ได้วางเป้าหมายที่ขยายผลโครงการในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ อย่างน้อย อำเภอละ 1 แห่ง ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริง และเกิดประโยชน์สมาชิกสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง

“ขอเชิญชวนพี่น้องในเครือข่ายสหกรณ์ และประชาชนทั่วไปร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย “โครงการศูนย์เรียนรู้ 100 ปี สหกรณ์ไทย” “โครงการตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์” (E-COMMERCE) และ “โครงการข้าวแกงสหกรณ์” ณ สำนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เลขที่ 79 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” นายศิริชัย ออสุวรรณ กล่าวทิ้งท้าย