วช. ให้รางวัลงานวิจัยพัฒนาพันธุ์โคนมให้ปริมาณน้ำนมสูง

วช. ให้รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ผลงานประดิษฐ์คิคด้น ระดับดีเด่น แก่งานวิจัยโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ สายพันธุ์จากอเมริกา-แคนาดา ให้ผลผลิตน้ำนมสูง

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2563 ระดับดีเด่น สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา แก่ผลงานโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ โดย ดร. สายัณห์ บัวบาน และสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ แห่งกรมปศุสัตว์ ที่มีแหล่งกำเนิดพ่อพันธุ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ที่ให้ผลผลิตน้ำนมสูง ตอบสนองความต้องการในประเทศได้ดี

ดร. สายัณห์ฯ เปิดเผยว่า มีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ ระหว่างพ่อโคนมที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศสหรับอเมริกา และแคนาดา กับแม่โคพันธุ์พื้นเมือง หรือลูกผสมบราห์มันพื้นเมืองที่มีคุณสมบัติ ความสมบูรณ์พันธุ์สูง หากินเก่ง ทนร้อน ทนโรคแมลง จนได้พันธุ์แท้ที่สามารถผลิตน้ำนมคุณภาพดีและได้มาตรฐาน เข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตน้ำนม และส่งต่อไปยังผู้บริโภคอย่างดีและปลอดภัย

อีกทั้งน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์โคนมได้ผ่านการทดสอบว่า ไม่เป็นโรคทางพันธุกรรม และโรคอื่นๆ จึงลดความเสี่ยงการติดโรคจากนอกประเทศได้ มีบริการผสมเทียมปรับปรุงพันธุ์แม่โคนมของเกษตรกรทั่วประเทศจำนวน 12,608 ฟาร์ม ในจังหวัดสระบุรี ลพบุรี ราชบุรี เชียงใหม่ ฯลฯ ปีละไม่ต่ำกว่า 250,000 โดส ซึ่งช่วยลดการสูญเสียเงินตราจากการนำเข้าน้ำเชื้อแช่แข็งปีละไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท โดยคิดราคาน้ำเชื้อแช่แข็งต่างประเทศ โดสละ 200 บาท เป็นการลดต้นทุนการผลิตโคสาวทดแทน และต้นทุนการผลิตน้ำนมได้เป็นอย่างดี

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-501-2438 หรือโทรศัพท์ 081-840-1509