ม.แม่โจ้ MOU กับ กรมประมง และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมสนับสนุนการศึกษาวิจัย บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากร

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีพิธีลงนามเพื่อพัฒนาบุคคลากรและความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้แทนลงนามแต่ละฝ่าย ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ทำการสอนมาไม่น้อยกว่า 37 ปี มีความเชี่ยวชาญในงานทางด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ปัจจุบัน มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง ในระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมเป็นจำนวนมาก และยังคงทำหน้าที่นี้ได้อย่างเข้มแข็ง

การบันทึกลงนามความร่วมมือในวันนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานสายตรงทางการประมง มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาบุคลากรและความร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่

สนับสนุนการเพิ่มเติมความรู้ในระดับปริญญาตรี ให้กับบุคลากรของกรมประมง ที่จบ ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคลากรที่จบปริญญาตรีที่ไม่ตรงกับสาขาทางการประมง โดยจะมีการเทียบหลักสูตรกับปริญญาเดิมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน จะมีการจัดการเรียนการสอนแบบหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี โดยมีการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบระบบออนไลน์ และมีการนัดสอบกันตามระยะเวลาที่เหมาะสมในศูนย์ประมงหรือสถานที่ที่เหมาะสมและสะดวกกับการเดินทางของบุคคลากร การทำปัญหาพิเศษจะเป็นการนำงานประจำที่ผู้เรียนทำงานอยู่มาเป็นหัวข้อ ทั้งนี้เพื่อไม่กระทบกับงานและยังเป็นการพัฒนางานของหน่วยงานให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น ตรงตามความต้องการของนโยบายการทำงานของกรมประมง

สนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ด้วยหลักสูตรออนไลน์ การทำวิทยานิพนธ์จะเป็นการนำงานประจำที่ผู้เรียนทำงานอยู่มาเป็นหัวข้อ ทั้งนี้ เพื่อไม่กระทบกับงานและยังเป็นการพัฒนางานของหน่วยงานให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น ตรงตามความต้องการของนโยบายการทำงานของกรมประมง โดยผู้มีคุณสมบัติที่จบสาขาที่เกี่ยวข้องและ/หรือสาขาที่มีความสัมพันธ์กับงานที่ทำอยู่ ความร่วมมือทางงานวิจัยของบุคลากรจากทั้งสองฝ่าย เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำของประเทศ ร่วมกันทำภารกิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญยิ่งของกรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงความร่วมมืออื่นๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและส่วนรวม ต่อไป