ก.เกษตรฯชี้ข้าวไทยสาระพัดประโยชน์ แต่ยังขาดต่อยอดผลวิจัยเชิงการค้า

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในการบรรยายพิเศษเรื่องทิศทางงานวิจัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาข้าวอย่างครบวงจร ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ว่า จากปัจจัยสังคมมีผู้สูงอายุมากขึ้น ผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ครอบครัวขนาดใหญ่กลายเป็นเดี่ยว การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น สินค้าข้าวไม่สามารถควบคุมราคาได้ ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับดีมานและซัพลาย อย่างตอนนี้ชาวนาปลูกข้าวมากขึ้น แต่การบริโภคข้าวในประเทศมีแนวโน้มลดลง ประเทศที่เคยนำเข้าข้าวก็เลิกหันผลิตในประเทศแทน ทั้งหมดนี้ ทำให้เกษตรกรไทยต้องเปลี่ยนตาม แต่ที่ผ่านมาไทยก้าวได้ช้า เนื่องจากชาวนาส่วนใหญ่เป็นรายเล็กและถือครองที่ดินมีน้อย ทำให้ไม่สามารถใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ได้ ทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่มีคุณภาพ ผลผลิตต่อไร่ต่ำและต้นทุนสูง ต่างกับประเทศอื่น ที่มีการพัฒนาให้เป็นเกษตรแม่นยำได้แล้ว


ดังนั้น ไทยต้องเปลี่ยนและเดินหน้าพัฒนาให้เร็วขึ้น โดยรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ และไทยแลนด์ 4.0 ต้องเกิด หมายถึงใช้พื้นที่น้อยแต่ได้ผลผลิตมาก เป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนของข้าราชการก็ต้องปรับตัว เพื่อเป็นที่ปรึกษากับเกษตรกร รวมทั้งการวิจัยต่างๆต้องต้องตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้ กรณีข้าว ปัจจุบันผู้บริโภคต้องการข้าวสะอาดคุณภาพดี เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ซึ่งในยุทศาสตร์ชาติปีที่ผ่านมา เน้นลดต้นทุนการผลิตต่อไร่ เพื่อที่เกษตรกรเหลือเงินไว้ใช้บ้าง ปีนี้จะเน้นเกษตรปลอดภัย รองรับความต้องการของตลาด ในแผนข้าวครบวงจร เป็นบททดสอบได้ว่านาปีที่จะถึงนี้จะทำได้แต่ไหน เพื่อให้เพียงพอกับเป้าส่งออกประมาณ 10 ล้านตันข้าวสาร

นางสาวชุติมา กล่าวว่า การทำเกษตรแปลงใหญ่เป็นทางออก เพื่อให้ได้ข้าวตรงกับความต้องการของตลาด แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขผลิตแบบปลอดภัย เลิกใช้สารเคมี ผลผลิตที่ได้จะเชื่อมกับโรงสีเพื่อแปรรูป ส่งขายให้กับโมเดิร์นเทรด งานวิจัยก็ต้องดูความต้องการของตลาดไม่ใช่เพื่อความอยากรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งกระทรวงเกษตรมีแผนส่งเสริมภายใต้โครงการชวนกันทำนาอินทรีย์ 1 ล้านไร่ แม้จะยากแต่อยากทำ ซึ่งข้าวไทยมีข้อดี มีหลายพันธุ์เหมาะทำอาหารผู้ป่วย ข้าวเพื่อนักกีฬา ข้าวสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น ตอนนี้ผลวิจัยออกมามากแต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการและควรลึกลงให้เห็นคุณค่าของข้าว เช่น กข. 43 มีเปอร์แป้งเปลี่ยนเป็นน้ำตาลต่ำ แต่ไม่นิยมปลูก ทั้งๆที่เหมาะสำหรับคนป่วยเป็นเบาหวานได้ เป็นต้น