สั่งชลประทานประจวบฯทำแผนสร้างอ่างเก็บน้ำแก้ท่วมเพิ่มอีก 2 จุด มูลค่า 900 ล้าน

วันที่ 27 เมษายน 2560 นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า จากการเกิดสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่ อ.บางสะพาน เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา จังหวัดตั้งคณะทำงานเพื่อวางแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยขณะนี้ได้สั่งการให้โครงการชลประทานจังหวัดเร่งจัดทำแผนงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเพิ่ม 2 แห่ง คืออ่างเก็บน้ำคลองลอย ความจุ 17 ล้านลูกบาศก์เมตร ( ลบ.ม.) และอ่างเก็บน้ำไทรทองความจุ 13 ลบ.ม เพื่อกักเก็บน้ำที่ไหลหลากจากเทือกเขาตะนาวศรีไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่อำเภอบางสะพานกรณีที่เกิดภาวะฝนตกหนัก คาดว่าต้องใช้งบประมาณกว่า 900 ล้านบาท โดยให้จัดทำแผนงานให้เสร็จในเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อเร่งศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างก่อนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง และงบพัฒนาจังหวัด ในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจะเป็นโครงการต่อเนื่อง ขณะที่ในระยะเร่งด่วนได้มีการสำรวจเส้นทางน้ำในพื้นที่ทั้งหมดแล้ว

ด้านนายอภิชาต ชาญธัญกร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้แขวงทางหลวงฯ ได้จัดทำโครงการรวมใจต้านภัยแล้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ 8 อำเภอ โดยได้สั่งการให้หมวดทางหลวงในสังกัดเตรียมพร้อมรถบรรทุกน้ำจำนวน 6 คัน ซึ่งปกติใช้ในภารกิจก่อสร้างปรับปรุงเส้นทาง แต่หากมีการประสานงานร้องขอจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย( ปภ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท.) เพื่อนำรถบรรทุกน้ำให้ความช่วยเหลือประชาชน ก็จะมีการปรับเปลี่ยนภารกิจ โดยร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคนำน้ำออกแจกจ่ายให้กับประชาชนทันที