จัดการระบบโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่ เน้นบริการส่งสินค้าเกษตรรวดเร็ว ปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ “เคอรี่” จัดการระบบโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่ เน้นบริการส่งสินค้าเกษตรรวดเร็ว ปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค ​กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” จัดการระบบโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่ หวังสนับสนุนให้เกษตรกรมีช่องทางบริการด้านโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดที่เข้มแข็งให้กับเกษตรกรต่อไป

​ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิต รวมถึงสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจการเกษตรได้อย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาเกษตรกรให้มีความครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

โดยเฉพาะแนวนโยบาย “ตลาดนำการเกษตร” ซึ่งจะมีส่วนช่วยทำให้เกษตรกรมีช่องทางในการสร้างรายได้ที่แน่นอน ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นส่งเสริมรูปแบบการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมทั้งส่งเสริมเกษตรกรให้มีการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาการผลิตให้ได้สินค้าคุณภาพพร้อมกับขยายช่องทางการตลาดให้มากขึ้น

เนื่องจากปัจจุบันรูปแบบการตลาดได้มีการปรับเปลี่ยนไปสู่ตลาดแบบออนไลน์มากขึ้น ดังนั้น การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิต ระบบโลจิสติกส์ ล้วนมีส่วนในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อว่า ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายตลาดนำการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืน ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นส่งเสริมรูปแบบการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมทั้งส่งเสริมเกษตรกรให้นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาการผลิตให้ได้สินค้าคุณภาพ การขยายช่องทางการตลาดให้มากขึ้น

โดยเฉพาะรูปแบบตลาดสินค้าเกษตรในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ตลาดแบบออนไลน์มากขึ้น ดังนั้น การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต่างๆ การจัดการระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร ตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอย่างครบวงจร ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้แก่เกษตรกร

จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดพิธีลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร” ระหว่าง นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขึ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร กับ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในการพัฒนาเกษตรกร

ในการจัดการระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร ตลอดห่วงโซ่ ได้แก่ กระบวนการส่งเสริมการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การบริหารสินค้าคงคลัง การตลาด ตลอดจนกระบวนการขนส่ง จนถึงการส่งมอบสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภค และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการขนส่ง ระหว่างเกษตรกร กับเคอรี่ ด้วยการสนับสนุนค่าบริการขนส่งสินค้าเกษตรในราคาที่เหมาะสม บริการที่รวดเร็ว และสินค้าปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค

โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในหลายด้าน ได้แก่ การเข้าถึงบริการขนส่งสินค้าเกษตรที่รวดเร็ว และปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค รวมทั้งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมสอดคล้อง กับรูปแบบสินค้าด้านการเกษตรด้วย ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสนับสนุนการระบายสินค้าเกษตร

โดยดำเนินการจัดตั้งจุดให้บริการงานพัสดุผลไม้ที่จุดรวมสินค้า สำหรับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ผล พร้อมให้ส่วนลดค่าขนส่ง ในส่วนของเกษตรกรรายย่อยที่จำหน่ายสินค้าออนไลน์ ยังได้รับส่วนลดเฉพาะค่าขนส่งในอัตราพิเศษ เพียงแค่เกษตรกรนำทะเบียนเกษตรกรหรือทะเบียนวิสาหกิจชุมชนมาแสดง ณ จุดส่งสินค้า นอกจากนี้ยังสนับสนุนกิจกรรม “ส่งของขวัญปีใหม่ @ ตลาดเกษตรกรออนไลน์. com”

โดยลดราคาค่าขนส่งให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมพัฒนากระบวนการขนส่งสินค้าเกษตรในการค้าออนไลน์ โดยร่วมลงพื้นที่พบปะเกษตรกรที่ต้องการพัฒนากระบวนการขนส่งสินค้าเกษตรเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์กระบวนการขนส่งที่เหมาะสมและการอำนวยความสะดวกในการขนส่งและร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการบรรจุภัณฑ์และการขนส่งให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางต่าง ๆ อีกด้วย