วว. มอบ “สารชีวภัณฑ์” ให้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อแก้ปัญหาโรค แมลงศัตรูพืช ในพื้นที่ 5 อำเภอของเกษตรกรกลุ่มปลูกหน่อไม้ฝรั่ง อ้อย พืชผัก

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ดร. ตันติมา กำลัง นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ในฐานะผู้แทน วว. มอบ “สารชีวภัณฑ์” รูปแบบหัวเชื้อสด 1,500 ถุง หัวเชื้อเหลว 200 ลิตร จำนวน 4 สายพันธุ์ คือ ไตรโคเดอร์มา บิวเวอเรีย เมตาไรเซียม และแบคทีเรีย BS ซึ่งมีประสิทธิภาพป้องกันกำจัดศัตรูพืช ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม ไม่มีสารพิษตกค้าง ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดการนำเข้าสารเคมีให้แก่ นาย ธงชัย จันทร์จู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อแก้ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง อ้อย และพืชผัก ในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอไทรโยค อำเภอพนมทวน อำเภอเมืองกาญจนบุรี และอำเภอศรีสวัสดิ์ ในวันที่ 5 พฤษภาคม  2564 ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

ปัจจุบัน วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วิจัยและพัฒนา “สารชีวภัณฑ์” ได้แก่

– BS (Bacillus Subtilis) แบคทีเรียกลุ่ม Bacillus ป้องกันกำจัดโรคขอบใบแห้งในนาข้าว

– BT (Bacillus thruirgiensis) เชื้อบีทีกำจัดหนอนหัวดำในมะพร้าว

– ไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum) เชื้อราช่วยระบบราก เพิ่มการดูดซับธาตุอาหาร

– เมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เชื้อราควบคุมแมลงศัตรูพืชในดิน เช่น ด้วงมะพร้าว หนอนเจาะลำต้นอ้อย

– บิวเวอเรีย (Beauveria bassiana) เชื้อรากำจัดศัตรูพืชในข้าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับบริการจาก ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว.ได้ที่ โทร. (02) 577-9000 โทรสาร (02) 577-9009 อี-เมล [email protected] https://www.tistr.or.th/innoAg/