สหกรณ์พังงา มอบเงินพัฒนา โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ

กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนเงินงบประมาณ 144,000 บาท เพื่อจัดโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไคร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาตำหนอน จังหวัดพังงา โดย นางปาริชาต สุธาประดิษฐ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาการสหกรณ์จังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน มอบเงินสนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ สร้างมูลค่าเพิ่มในสถาบันการเกษตรกรปี 2560 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ สนับสนุนเงินงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 144,000 บาท โดยให้สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดพังงา ดำเนินการให้กลุ่มอาชีพ ในสังกัดสหกรณ์ จังหวัดพังงา ในการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ ในการผลิต 2 กลุ่ม

ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาตำหนอน สังกัดสหกรณ์การเกษตรทับปุด จำกัด จำนวนเงิน 72,000 บาท โดยมี นางปรีดา ทวีรส ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาตำหนอน และสมาชิกเป็นผู้รับมอบ ณ บ้านเขาตำหนอน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา และกลุ่มสตรีเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไคร สังกัดสหกรณ์การเกษตรทับปุด จำกัด เป็นจำนวนเงิน 72,000 บาท โดยมี นางพวงเพชร คาหาปะนะ ประธานกลุ่มสตรีเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไคร และสมาชิกเป็นผู้รับมอบ ณ บ้านโคกไคร ตำบลมะลุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เพื่อกลุ่มได้นำไปซื้อเครื่องกวนเครื่องแกง จำนวน 1 เครื่อง และบรรจุภัณฑ์

นางพวงเพชร กล่าวว่า กลุ่มสตรีเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไคร หรือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกไคร ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 จำนวนสมาชิก 50 คน เริ่มที่จะผลิต “กุ้งย่าง” เป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มเพราะเห็นว่าตลาดมีความต้องการ ราคาสูง ทั้งยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบในชุมชน

ต่อมาได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าโอท็อป ระดับห้าดาวได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อว่า ผลิตภัณฑ์กุ้งย่างตราทรัพย์สมุทร และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มอย่างต่อเนื่อง เช่น การผลิตเครื่องแกง เครื่องแกงที่ผลิตด้วยกัน 3 อย่าง คือ เครื่องแกงพริก เครื่องแกงกะทิ และเครื่องแกงส้ม จากเดิมผลิตเครื่องแกงด้วยวิธีตำด้วยมือ โดยใช้ครกหินผลิตเครื่องแกงได้ครั้งละ ประมาณ 30-60 กิโลกรัม ไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า ต่อมาทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา ได้งบจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้งบสนับสนุนในการซื้อเครื่องกวนเครื่องแกง ทางกลุ่มสามารถผลิตได้ถึงครั้งละ 300-400 กิโลกรัม ต่อครั้ง ทำให้กลุ่มมีกำลังในการผลิตเพิ่มมากขึ้นเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า สำหรับตลาด ทางกลุ่มส่งขายให้กับกลุ่มร้านค้าภายในหมู่บ้านและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งสามารถสร้างรายได้เสริมให้กลุ่มสมาชิกเดือนละ 5,000-6,000 บาท ต่อคน ซึ่งเป็นรายได้เสริมของกลุ่ม