ม.แม่โจ้ จับมือ บ.ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จก. (มหาชน) สนับสนุนการจัดตั้งและการดำเนินงาน “ศูนย์ทดสอบ วิจัย และพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม”

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ กับ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ในโครงการศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนา กัญชงอุตสาหกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายอมร ดารารัตนโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนลงนามของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าโครงการฯ ร่วมเป็นพยาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนา กัญชงอุตสาหกรรม ทั้งสองหน่วยงาน มีเจตนารมณ์ร่วมกัน เพื่อ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันทางด้านทดสอบ วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชง โดยในเบื้องต้นจะนำเอาสายพันธุ์กัญชงต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามามาทำการทดสอบ เพื่อศึกษาปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสมต่อการนำมาเพาะปลูกในประเทศไทย เพื่อให้ได้ปริมาณและคุณภาพสารสำคัญในช่อดอกที่สูงเป็นที่ต้องการของโรงงานสกัด

นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ พร้อมทั้งจัดการฝึกอบรม สัมมนาและการศึกษาดูงาน ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง เวชสำอาง เครื่องมือแพทย์ และทรัพยากรทางการเกษตรร่วมกัน โดยมีสถานที่ดำเนินการ ประมาณ 12 ไร่ ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่